kathyakut

प्रभारक

Submitted by चैतन्य रासकर on 31 December, 2018 - 08:42

ही कविता काथ्याकूट: नि...चा धनी (भाग सव्वा आठ) या कथेचा भाग आहे, त्यामुळे ही कथा वाचल्यानंतर या कवितेची गमंत कळेल.

तू नसावीस..
मी व्हावे कासावीस..
अन... तुला शोधावे घरभर..
कापावे मन थरथर...

मग तू दिसावीस, बिछान्यावर पहुडलेली...
थोडी अवघडलेली..
स्वतःमध्ये गुरफटलेली...

पण आज तू बिछान्यावर नाहीस.
माझ्या जवळ नाहीस..
जीव तुटतो ग..
जेव्हा तू आसपास दिसत नाहीस

शब्दखुणा: 

काथ्याकूट: नि...चा धनी (भाग सव्वा आठ)

Submitted by चैतन्य रासकर on 31 December, 2018 - 08:34

काथ्याकूट: सारा पसारा (भाग आठ)

Submitted by चैतन्य रासकर on 17 September, 2018 - 14:27

काथ्याकूट: जरी तर्री (भाग पावणे आठ)

Submitted by चैतन्य रासकर on 19 June, 2018 - 15:40
Subscribe to RSS - kathyakut