जो_एस यांचे रंगीबेरंगी पान

सत्कर्म श्रध्दाश्रय

Posted
14 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
14 वर्ष ago

वनवासीना देती शिक्षण आणि आरोग्य सेवा
कित्येकांना मिळवून देती गोमातेचा मेवा......

प्रकार: 

स्वतःचे नावही....

Posted
14 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
14 वर्ष ago

स्वतःचे नावही नाही, मनाचा ठावही नाही
विसरले भान मी माझे, तुला ना समजले काही

सुखाचा मुखवटा ल्याले, लपवला हुंदका ओठी
मनाला टोचलेले पण, कधी ना बोलले काही

कितीही वाटले मजला, असे व्हावे तसे व्हावे

प्रकार: 

हुंदका

Posted
14 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
14 वर्ष ago

हुंदका साधा तुझा सांगून गेला
प्राण माझा देह हा सोडून गेला

दाट होते मेघ गगनी भारलेले
नीर भरला मेघ का वाजून गेला

आज चुकले बोल माझे का सख्यारे
जीव हा माफी तुझी मागून गेला

दुःख जाण्याचे असे येथे क्षणाचे

प्रकार: 

डोळा पाणी

Posted
14 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
14 वर्ष ago

आयुष्यात चाललो, साथ देत एकमेका
झालो एकरूप जणू, ह्रुदयांचाही एकच ठोका
सांग सखे असे कसे, सोसतेस तू हे सारे
आनंद दु़:खांचे माझ्या, तूच वाहतेस भारे
सारख्याच जणू आता, भाग्यरेखा आपल्या भाळा

प्रकार: 

पान

Posted
14 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
14 वर्ष ago

एक पान पिकून आता पिवळं पडू लागलं
झाडा पासून सुटून ते हळूच खाली पडलं
जन्मभर झाडाला दिली त्याने साथ
वेळ येताच झाडाने मात्र सोडला त्याचा हात
झिजू लागली होती त्याची आता काया
सोडली नाही तरी त्याने झाडावरची माया

प्रकार: 

डेज्…..

Posted
14 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
14 वर्ष ago

पहाट झाली, गजर वाजला
सूर्य अजून नव्हता उगवला
थोडा वेळ कंटाळा केला
सूर्य आजूनही नव्हता आला
परत वेळ गेला थोडा
सूर्याचा का अडला गाडा?
शेवटी त्याला SMS केला
"कारे? जास्त शहाणा झाला?"
लगेच मोबाईल माझा वाजला
त्याचा होता रिप्लाय आला

तोल किरणांचा ढळाया लागला

Posted
14 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
14 वर्ष ago

तोल किरणांचा ढळाया लागला
साज संध्येचा चढाया लागला

लाल झाली पश्चिमा ती लाजली
पाहण्या जोतो जमाया लागला

विहग सारे श्रांत, परतू लागले
वृक्षही तो सळसळाया लागला

लांबल्या त्या सावल्या कंटाळुनी
गाव सारा आळसाया लागला

प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - जो_एस यांचे रंगीबेरंगी पान