अंड्यांचे प्रकार

Cinnamon swirl sour cream cake

Submitted by बस्के on 21 January, 2012 - 04:07
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१.५ तास
शब्दखुणा: 

कांदा-बटाटा भुर्जी

Submitted by योकु on 13 January, 2012 - 12:51
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

च्यावान मुशी

Submitted by सावली on 5 December, 2011 - 19:37
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

एग रोल - अंड्याचे रोल

Submitted by आरती on 14 November, 2011 - 10:24
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

फंडु अंडु - ५ - डेझर्ट - 'स्नो एग्ज' (फ्रान्स)

Submitted by लाजो on 14 October, 2011 - 04:46
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१ तास
प्रादेशिक: 

अंडेदिन - कॅसरोल

Submitted by लोला on 13 October, 2011 - 21:36
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

फंडु अंडु - ४ - 'ग्येरन झिम - Gyeran Jjim' (कोरिआ)

Submitted by लाजो on 13 October, 2011 - 09:10
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

फंडु अंडु - ३ - 'मोक्का साबायॉन/झाबायोन - Mocha zabaglione ' (इटली)

Submitted by लाजो on 12 October, 2011 - 09:26
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
प्रादेशिक: 

फंडु अंडु - २ - 'मार्बल्ड टी एग्ज' (चायना)

Submitted by लाजो on 11 October, 2011 - 08:57
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

Pages

Subscribe to RSS - अंड्यांचे प्रकार