चकली

बिनभाजणीच्या क्वीक चकल्या

Submitted by सीमा on 17 April, 2013 - 22:51
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

मुरुक्कु (फोटोसह)

Submitted by डॅफोडिल्स on 22 November, 2011 - 02:19
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

मूगडाळीच्या चकल्या

Submitted by डॅफोडिल्स on 15 October, 2009 - 05:58
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
Subscribe to RSS - चकली