रुद्रसेन

आफ्रिकेतील अतर्क्य - भाग ६ (अंतिम भाग)

Submitted by रुद्रसेन on 7 August, 2022 - 02:41

२-३ मोठ्या टेकड्यांचा मधोमध एक लहानशी टेकडी होती त्यावर झोपडी सारखं एक खोपट दिसत होतं. आणि वरून धूर निघत होता.
आम्ही थोड्याच वेळात बांगाच्या झोपडीजवळ येऊन पोहोचलो. बाजूला ३-४ कोंबड्या खुराड्यात कोंडलेल्या होत्या. शेजारीच खुंटीला बांधलेल्या २ शेळ्या कुतूहलाने आमच्याकडे पाहत जमिनीवर पाय दुमडून बसल्या होत्या. त्या खुराड्याभोवती आणि शेळ्यांच्या भोवती मोठ्ठ लालसर मातीचं एक रिंगण केलेलं होतं. झोपडीच दार बंद होतं. आता बांगा आत झोपडीमध्ये असला पाहिजे नाहीतर परत त्याची वाट पाहत बसायला लागलं असत, आता सूर्यास्त होऊन आता चांगलाच काळोख होऊ लागलेला होता.

विषय: 

अफ्रिकेतील अतर्क्य - भाग ५

Submitted by रुद्रसेन on 6 August, 2022 - 03:10

कुकुच कु ... कोंबड्याची बांग ऐकू आली तसा मी शुद्धीवर आलो. शुद्धीत आल्यावर समजलं, कि मी माझा गेस्टहाउस वर बेडवर पडलेलो होतो. माझा हाताला मलमपट्टी केलेली होती. सकाळ झाल्यासारखं वाटत होतं. खिडक्यांच्या फटीमधून हलकासा सकाळचा सुर्योदयापुर्वीचा प्रकाश येत होता. कसलातरी जळका वास बाजूच्या खोलीमध्ये पसरला होता आणि माझा नाकात शिरला, मी बेडवर उठून बसण्याचा प्रयत्न करू लागलो, आणि मला शिंकायला आलं. माझा शिंकण्याचा आवाजाने बाहेर च्या खोलीत बसलेला अॅलन पळतच आत माझाकडे आला.

“ मित्रा बऱ वाटतय का तुला” काळजीनेच माझा जवळ येत अॅलन ने मला विचारलं.

विषय: 

आफ्रिकेतील अतर्क्य - भाग ४

Submitted by रुद्रसेन on 5 August, 2022 - 01:36

( प्रस्तुत कथा हि सत्य कथा नसुन केवळ मनोरंजन म्हणून लिहिण्यात आलेली आहे . लेखनशैलीमुळे मायबोलीवरील नवीन लोकांना ती सत्य कथा असल्याप्रमाणे वाटू शकते. पण वाचकांचे निखळ मनोरंजन करणे हाच कथेचा उद्देश आहे. )

विषय: 

आफ्रिकेतील अतर्क्य - भाग ३

Submitted by रुद्रसेन on 4 August, 2022 - 08:56

आम्ही शिळे मागे जाऊन उभे राहिलो. आमच्या समोर थोड्या अंतरावर तो मांत्रिक आणि घरमालकाची निपचित पडलेली मुलगी दिसत होती. मांत्रिक आता शांतपणे गुडघ्यावर बसून होता. त्याचा बाजूच्या शेकोटीचा विस्तव मंद होत होता. अचानक एक मोठी डरकाळी आम्हाला ऐकू आली ती एवढी मोठी होती कि माझा अंगाचा थरकापच उडाला, घरमालक पण भ्यायला पण बोलला काही नाही, जंगलामधून ती डरकाळी आलेली होती. त्या डरकाळी नंतर जंगलामध्ये एक विचित्र शांतता पसरली आमच्या आजूबाजूला देखील ती जाणवली इतकी कि मला माझा श्वासाचा आवाज स्पष्टपणे ऐकू येऊ लागला. एखादा वाघ किंवा अजून कोणता हिंस्र प्राणी आला तर काय होईल या विचाराने खरंतर माझा कापरं भरलं.

विषय: 

आफ्रिकेतील अतर्क्य- भाग २

Submitted by रुद्रसेन on 2 August, 2022 - 13:29

माझा नेहमीचा दिनक्रम चालू होता कंपनी मध्ये जाणे, कामाचा आढावा घेणे, संबंधित अधिकार्यांना योग्य त्या सूचना देणे. कामाचा आराखड्यासंदर्भात त्यांचाची चर्चा करणे हे चालूच होतं. नंतर गेस्टहाउस यायचो तेवढ्यात बोमान आलेलाच असायचा तो सगळं घर वगेरे आवरून चहा पाण्याचं बघायचा. थोडा वेळ आराम करून मग मी माझा रोजचा कामाचा अहवाल लिहायला घ्यायचो. त्यात रात्र व्हायची मग नंतर रात्री जेवण करायला खानावळी मध्ये जायचं.

विषय: 

अफ्रिकेतील अतर्क्य - भाग १

Submitted by रुद्रसेन on 1 August, 2022 - 12:06

( प्रस्तुत कथा हि सत्य कथा नसुन केवळ मनोरंजन म्हणून लिहिण्यात आलेली आहे . लेखनशैलीमुळे मायबोलीवरील नवीन लोकांना ती सत्य कथा असल्याप्रमाणे वाटू शकते. पण वाचकांचे निखळ मनोरंजन करणे हाच कथेचा उद्देश आहे. )

विषय: 

श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत

Submitted by रुद्रसेन on 22 October, 2018 - 02:24

श्रीपाद राजं शरणं प्रपद्ये

विषय: 
Subscribe to RSS - रुद्रसेन