श्रीसाईसच्चरित

भाग ३ श्रीसाईसच्चरित - शब्दार्थ आणि भावार्थ

Submitted by आनन्दिनी on 11 May, 2017 - 08:57

। ॐ कृपासिंधु श्रीसाईनाथाय नमः ।

भाग ३ अध्याय १, ओवी ४३ ते ७७

जेवणाअखेरी आपण जसे डेझर्ट घेतो तसा गुरुमहिम्याचा गोड घास हेमाडपंतांनी मंगलाचारणाच्या शेवटी ठेवला आहे. गुरुकृपेचा नवलावा वर्णन करताना त्यांच्या वाणीला अधिकच गोडवा आला आहे. 'मै तेरा तू मेरा, भाव यही दृढ हो' हे हेमाडपंतानी आचरणात उतरवलं आहे.
हेमाडपंत म्हणतात की सद्गुरु आपल्याला मोक्षाकडे कसा नेईल तर 'ढकलत नेईल'. आई जशी लेकराचं कल्याण करणारच मग लेकराची इच्छा असो किंवा नसो! साईमाऊलीसुद्धा आपल्या लेकरांना ढकलत मोक्षाकडे नेईल.

श्रीसाईसच्चरित भाग २. अध्याय १ . शब्दार्थ आणि भावार्थ

Submitted by आनन्दिनी on 19 April, 2017 - 23:20

श्रीसाईसच्चरित भाग २. अध्याय १

मंगलाचरण
ओवी १३ ते ४२ भावार्थ

श्रीसाईसच्चरित - शब्दार्थ आणि भावार्थ भाग १

Submitted by आनन्दिनी on 13 April, 2017 - 05:03

श्रीसाईसच्चरित - शब्दार्थ आणि भावार्थ

हरिः ॐ

अध्याय १, भाग १.

मंगलाचरण

॥ श्रीगणेशाय नम: ॥ श्रीसरस्वत्यै नम: ॥ श्रीगरुभ्यो नम: ॥
श्रीकुलदेवतायै नम: ॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नम: ॥ श्रीसद्गुरुसाईनाथाय नम: ॥
प्रथम कार्यारंभस्थिती । व्हावी निर्विन्घ परिसमाप्ती ।
इष्टदेवतानुग्रहप्राप्ती । शिष्ट करिती मंगलें ॥१॥
मंगलाचरणाचें कारण । सर्व विन्घांचें निवारण ।
इष्टार्थसिद्धि प्रयोजन । अभिवंदन सकलांचें ॥२॥

'श्रीसाईसच्चरित' प्रस्तावना

Submitted by आनन्दिनी on 6 April, 2017 - 04:27
Subscribe to RSS - श्रीसाईसच्चरित