कदंब

उतरले निळे मोर ...

Submitted by भुईकमळ on 3 August, 2016 - 07:27

उतरले निळे मोर दूरवर डोंगरात
घनपिसारे रुळती खोलवर कपारीत ...

सोनियाची गेंदफुले वाऱ्यावरी हिंदोळत
परिमळला कदंब मेघावलीच्या कवेत .
सुमनाजुक रोमांच अंगी त्याच्या लपेनात ...

वारा शिंपी थेंबासव गोकर्णीच्या लयीवर
तान हिरवी मादक वेलांटली तटावर
शेवाळल्या लिपीतून शिलालेख बोलतात ...

लोळुनिया गेली सर तृणदाट शय्येवर
गंध हिरवा मातट हिसळतो रानभर .
निखळली पैंजणाची थेंबघुंगरे जाळीत ...

रास सोनटिकल्यांची झिळमिळे गवतात
रंगथवे पाकोळ्यांचे लवलवती उन्हात .
पाणी पहेनल्या वाटा झुळुझुळू चालतात .

सातारंगांचे गोंदण सोनसळी कायेवर

Subscribe to RSS - कदंब