abstract

Abstract

Submitted by DrSheetalAmte on 14 July, 2018 - 09:41

<img src="/files/u11571/1.jpeg" width="1089" height="755" alt="1.jpeg" />

<img src="/files/u11571/10.jpeg" width="1125" height="865" alt="10.jpeg" />

<img src="/files/u11571/11.jpeg" width="823" height="1052" alt="11.jpeg" />

<img src="/files/u11571/12.jpeg" width="1112" height="870" alt="12.jpeg" />

शब्दखुणा: 

भगीरथ तप तुटो

Submitted by चितस्थधि on 7 July, 2016 - 13:57

भगीरथ तप तुटो
जटा सुटो
अवतरलेल्या गंगेला
पुन्हा प्रवाह फुटो....

खांब तुटो
शिळा फुटो
गाभाऱ्यातल्या देवाला
पुन्हा देहभान सुटो

किनारे तुटो
गुरुत्व सुटो
माणसांच्या धरित्रीला
पुन्हा विनाश नांदो

भाव तुटो
सत्व-रज-तम सुटो
उपद्व्यापी चैतन्याला
पुन्हा निराकार मिळो...

चितस्थधि

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - abstract