राईस नुडल्स

श्रिंप पॅड थाई

Submitted by अदिति on 6 December, 2017 - 03:01
लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

मिसळम् पाकम् गट्टम् गट्टम्! - 'स्पड थाय' - तिखट - लाजो

Submitted by लाजो on 26 September, 2012 - 10:23
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
Subscribe to RSS - राईस नुडल्स