वेदीक

हिंदुंनी विशिष्ट वारी मांसाहार न करणेबाबत (discussion on conflict of calendars)

Submitted by स्पॉक on 21 August, 2015 - 03:35

टिपः या धाग्याच्या सोयीसाठी हिंदु / हिंदु धर्म = हिंदु धार्मीक समुह या अर्थाने वापरला आहे .

मासांहाराबाबतीत "काही" जण सोमवारी किंवा मंगळवारी न खाता ईतर दिवशी खातात.
ईथे प्रत्येकाच्या श्रद्धेनुसार वार बदलतो.

ईथे मी कुणाच्याही श्रद्धेवर आक्षेप घेतलेला नाही. ती श्रद्धा पाळताना हे जे वारांचे गणित आहे ते योग्य आहे की नाही असा प्रश्न मला पडला आहे.

आपण जे सद्ध्या कॅलेंडर फॉलो करतो आहोत ते तर ख्रिती ग्रेगोरीयन कॅलेंडर आहे ना? भारतात ग्रेगोरीयन आणि हिंदु (नेपाळी) असे दोन अधिकृत कॅलेंडर असल्याचे कळते.

वेदीक गणित भाग ३.

Submitted by रविंद्र प्रधान on 23 August, 2012 - 07:41

वेदीक गणित भाग ३.
प्रकरण ४.
ज्या दोन संख्यांच्या एकं स्थानच्या अंकांची बेरीज १० असेल आणि इतर संख्या सारखीच असेल अश्या संख्यांचा गुणाकार.
उदाहरण १: ६७ × ६३ (इथे ७ + ३ = १०.)
उत्तरात दोन भाग येतात. डावीकडचा भाग हा एकं अंक सोडून उरलेल्या संख्येचा
व त्याच्या पुढच्या संख्येचा गुणाकार.
उजवीकडील भाग हा एकं स्थानच्या अंकांचा २ अंकी गुणाकार.
डावीकडचा भाग = ६ × ७ (६ च्या पुढील संख्या) = ४ २/ . .
उजवीकडचा भाग = ७ × ३ = २१.
म्हणून ६७ × ६३ = ४ २ २ १.

उदाहरण २: १२१ × १२९ (१ + ९ = १०.)

विषय: 

वेदीक गणित भाग २

Submitted by रविंद्र प्रधान on 18 August, 2012 - 22:35

प्रकरण २.
कोणत्याही संख्येला ११ च्या पटीतील संख्येने गुणणे.
उदाहरण १. ३ ४ ७ × २ २
३ ४ ७ × २ २ = ३ ४ ७ × २ × ११.
३ ४ ७ × २ = ६९४. हे अगदी सोपे आहे.
ते ३।४७ × २ = ६।९४ असे करता येईल. जर उजव्या बाजूला हातचा असेल तर तो डावीकडच्या भागात मिळवावा लागेल.
आता ६९४ × ११ = ७६३४. हा गुणाकार तोंडी करायला आपण शिकलो आहोतच.
म्हणून ३ ४ ७ × २ २ = ७६३४.

उदाहरण २. ४ ५ ९ × ३ ३
४ ५ ९ × ३ ३ = ४ ५ ९ × ३ × ११.
४ ५ ९ × ३ = १ ३ ७ ७. हेही अगदी सोपे आहे.
आता १३७७ × ११ = १५१४७.
म्हणून ४ ५ ९ × ३ ३ = १५१४७.
याचप्रमाणे ४४, ५५ इत्यादी संख्यांनीही गुणता येईल.

उदाहरण ३. ८ ७ × १ २ १

विषय: 
Subscribe to RSS - वेदीक