शीघ्र गणित

वेदीक गणित भाग ३.

Submitted by रविंद्र प्रधान on 23 August, 2012 - 07:41

वेदीक गणित भाग ३.
प्रकरण ४.
ज्या दोन संख्यांच्या एकं स्थानच्या अंकांची बेरीज १० असेल आणि इतर संख्या सारखीच असेल अश्या संख्यांचा गुणाकार.
उदाहरण १: ६७ × ६३ (इथे ७ + ३ = १०.)
उत्तरात दोन भाग येतात. डावीकडचा भाग हा एकं अंक सोडून उरलेल्या संख्येचा
व त्याच्या पुढच्या संख्येचा गुणाकार.
उजवीकडील भाग हा एकं स्थानच्या अंकांचा २ अंकी गुणाकार.
डावीकडचा भाग = ६ × ७ (६ च्या पुढील संख्या) = ४ २/ . .
उजवीकडचा भाग = ७ × ३ = २१.
म्हणून ६७ × ६३ = ४ २ २ १.

उदाहरण २: १२१ × १२९ (१ + ९ = १०.)

विषय: 

वेदीक गणित भाग २

Submitted by रविंद्र प्रधान on 18 August, 2012 - 22:35

प्रकरण २.
कोणत्याही संख्येला ११ च्या पटीतील संख्येने गुणणे.
उदाहरण १. ३ ४ ७ × २ २
३ ४ ७ × २ २ = ३ ४ ७ × २ × ११.
३ ४ ७ × २ = ६९४. हे अगदी सोपे आहे.
ते ३।४७ × २ = ६।९४ असे करता येईल. जर उजव्या बाजूला हातचा असेल तर तो डावीकडच्या भागात मिळवावा लागेल.
आता ६९४ × ११ = ७६३४. हा गुणाकार तोंडी करायला आपण शिकलो आहोतच.
म्हणून ३ ४ ७ × २ २ = ७६३४.

उदाहरण २. ४ ५ ९ × ३ ३
४ ५ ९ × ३ ३ = ४ ५ ९ × ३ × ११.
४ ५ ९ × ३ = १ ३ ७ ७. हेही अगदी सोपे आहे.
आता १३७७ × ११ = १५१४७.
म्हणून ४ ५ ९ × ३ ३ = १५१४७.
याचप्रमाणे ४४, ५५ इत्यादी संख्यांनीही गुणता येईल.

उदाहरण ३. ८ ७ × १ २ १

विषय: 
Subscribe to RSS - शीघ्र गणित