मोहनराव

भयानक : भाग ७

Submitted by यःकश्चित on 22 January, 2012 - 04:40

भयानक भाग १
भयानक भाग २
भयानक भाग ३
भयानक भाग ४
भयानक भाग ५
भयानक भाग ६

------------------------------------------------------------------------------------------
मागील भागावरून पुढे..

नाना सांगत होते -

गुलमोहर: 

भयानक : भाग ६

Submitted by यःकश्चित on 17 December, 2011 - 03:31

भयानक भाग १
भयानक भाग २
भयानक भाग ३
भयानक भाग ४
भयानक भाग ५

------------------------------------------------------------------------------------------
मागील भागावरून पुढे..

दोघांनी चपला घातल्या. वाड्याच्या मुख्य दरवाजाकडे वळाले आणि दरवाज्यात उभ्या असलेल्या दोन पायांवर त्यांची नजर खिळली.

गुलमोहर: 

भयानक : भाग ५

Submitted by यःकश्चित on 6 November, 2011 - 06:17

भयानक भाग १
भयानक भाग २
भयानक भाग ३
भयानक भाग ४

------------------------------------------------------------------------------------------------

थोड्या वेळापूर्वीच नानांनी विश्वास हा दामलेंचा वारसदार असल्याचा गौप्यस्फोट केला होता, तरी विश्वासकडून काही नवी माहिती मिळवावी म्हणून मोहनराव काही माहित नसल्याचे दाखवत होते.

गुलमोहर: 

भयानक : भाग ४

Submitted by यःकश्चित on 16 October, 2011 - 10:54

भयानक भाग १
भयानक भाग २
भयानक भाग ३

--------------------------------------------------------------------------
त्यांनी समोर उभ्या असलेल्या विश्वासकडे पहिले. त्यांच्या चेहऱ्यावर अचानक हास्य आले. एका आशावादी नजरेने त्यांनी विश्वासकडे बघितले. ते विश्वासकडे पाहून आनंदाने ओरडले,

विश्वाsssssssss तू आलास..........

...आणि पलंगावरून उठून विश्वासकडे झेपावले.

ते विश्वासजवळ आले, विश्वासला कडकडून मिठी मारली.

गुलमोहर: 

भयानक : भाग ३

Submitted by यःकश्चित on 30 September, 2011 - 06:05

पहिल्या भाग वाचा.
दुसऱ्या भाग वाचा.

----------------------------------------------------------------------------------------

"पण हे कसं शक्य आहे ? "

गोंधळलेल्या चेहऱ्याने विश्वासने मोहनरावांना विचारले. मोहनरावसुद्धा गोंधळले होते. त्यांना हे काय घडत आहे याचा काहीच बोध होत नव्हता. त्यांना हे कळत नव्हते की मुळातच ज्या माणसाचा दामले घराण्याशी काडीमात्र संबंध नाही तो माणूस दामले घराण्याचा वारसदार कसा काय असू शकेल ? विश्वासलाही हाच प्रश्न पडला होता.

गुलमोहर: 

भयानक : भाग २

Submitted by यःकश्चित on 14 September, 2011 - 14:01

मागील भाग वाचा

मागील भागात.....
------------------------------------------------------------------------

विश्वास जेऊरकर हा एक लेखक होता. त्याने लिहिलेल्या 'भयानक' या रहस्यकथेतील घटना मोहनरावांच्या चुलत आजोबांच्या आयुष्याशी साधर्म्य दाखवत होता. मोहनराव विश्वासकडे येण्याच्या आदल्या संध्याकाळी घडलेली घटना आणि कथा आणि वास्तवांतील हे साधर्म्य विश्वासला पुनःपुन्हा गोंधळात टाकत होते. त्याच विचारात विश्वास भरकटला होता....

------------------------------------------------------------------------

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - मोहनराव