तांदूळाची खीर नारळाचे दूध घालून

तांदूळादूधाची खीर (कोकणी पद्धत)

Submitted by देवीका on 30 July, 2017 - 02:30
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
Subscribe to RSS - तांदूळाची खीर नारळाचे दूध घालून