तांबडा भोपळा

लाल भोपळ्याचा भात / पुलाव / बिर्याणी.

Submitted by आरती on 27 November, 2016 - 11:06
लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

लाल भोपळ्याचे सुप (केरळी पद्धतीने)

Submitted by आरती on 4 November, 2014 - 11:33
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

भोपळ्याचा कोरोडा

Submitted by मृण्मयी on 18 September, 2011 - 10:58
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
आहार: 
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
Subscribe to RSS - तांबडा भोपळा