कथा (भाग ४)

Submitted by अँन्ड्रोमेडा on 5 October, 2015 - 10:15

"अहो सर कशाला विषाची परीक्षा घ्यायला निघाला आहात तुम्ही ? आणि बाकी फक्त तुम्ही तुमच्यापुरता निर्णय घेत असता तर माझा काही अधिकारही नव्हता तुम्हाला विरोध करायचा पण तुम्ही इतक्या मुलांना सोबत घेऊन जायचं म्हणत आहात मी कशी परवानगी देऊ ? आणि ज्यांना घेऊन जाणार आहात त्या मुलांच्या पालकांची परवानगी नको का ? आणि एकदा का त्यांना समजलं की मुलांना कुठे घेऊन जायचं म्हणत आहात तर शाळेवरची कौलच काय पण आपल्या डोक्यावरचे केसही शिल्लक राहणार नाहीत . "

" ते का सर ? "

" अहो इतके जोडे पडल्यानंतर केस राहतील का ? "

" ते नाही सर मी म्हणतोय ते लोक अस का करतील ? "

" अहो सर तुमचा विश्वास नाही ठीक आहे पण या लोकांचा या गोष्टींवर विश्वास आहे आणि आपण इथं राहतो , काम करतो तिथल्या लोकांच्या विरोधात कशाला जायच ? "

" अस कस म्हणता सर तुम्ही ? आपण शिक्षणाच व्रत हाती घेतलं आहे . अशा अंधश्रद्धांपासून लोकांना बाहेर काढण आपल कर्तव्य आहे . "

" हे पहा पाटील सर तुम्ही तरूण आहात साहसी आहात तुमच्यात काम करण्याची धडाडी आहे . पण हे सगळे गुण मुलांना शिकवताना वर्गात वापरा . उगाचच विनाकारण कुठलीही माहिती नसताना एखाद्या परिसरात जाणं कितपत योग्य आहे ? बर अंधश्रद्धा राहू द्या बाजूला पण तिथं काय जंगली जनावर असतील इतर काही धोके असू शकतात . तुम्ही तुमच्या मित्रांसोबत जात होता ते सगळे लोक तरूण होते सज्ञान होते .बाकी ही मुलं ना धड लहान ना धड मोठी , अडनिड वय आहे त्यांच . या वयात भलत साहस करण्याची इच्छा होते . त्यातुन कुणाला काय इजा झाली , दुखापत झाली तर एवढ्या बिकट जागी मदत तरी कशी पोहोचवायची ? सोबत मुली आहेत . अहो केवढी जवाबदारी आहे ही . आणि तुम्हाला आणि तुमच्या सोबत एका शिपायाला हे सगळं झेपेल का ? आणि मुख्य म्हणजे आपल्याला शैक्षणिक सहल काढायची असते . हा कसला जंगल भ्रमणाचा कार्यक्रम आखताय तुम्ही ? नाही . अजिबात नाही मी साफ सांगतो मी याला अजिबात परवानगी देणार नाही . "

" अहो सर मुलांना आपला परिसर समजेल झाडांची प्राण्यांची ओळख होईल . त्या परिसरात एक प्राचीन मंदिर आहे ते दाखवता येईल . "

" सर कोणते प्राणी आहेत तुम्हाला तरी माहीत आहे का ? वाघ , बिबट्या , रानडुक्कर असे प्राणी नसतील याची खात्री आहे का तुम्हाला तरी ? बर आपल्या आसपासची माहितीतील झाड सोडली तर इतर झाड तुम्हाला तरी ओळखता येतात का ? काय सांगणार आहात तुम्ही त्यांना ? आणि ते मंदिर त्यात कुठला देव आहे ते गावातही कुणाला माहिती नाही . तर आता हा विषय इथच संपवा . "

" पण सर ... "

" या उपर तुम्हाला तिकडं जायची हौस असेलच तर आधी तुम्ही एकटे जाऊन या तिकडे आणि जगला वाचला तर मग आपण बघू . "

" ठीक आहे सर मान्य आहे मला . चला सर येतो मी . " एवढ बोलून पाटील सर आपल्या वर्गावर गेले .ते गेलेले पाहून शाळेचा शिपाई पांडू मुख्याध्यापकांच्या खोलीत आला .
" काय साहेब मग मलापण जाव लागेल तिकडं . कशाला अस करताय ? पाटील सरांना समजावून सांगायचं सोडून परवानगी दिली तुम्ही ? "

" अरे नविन खोंड आहे कानात वारं भरलं की उधळायचच . बाकी समजावण्याच काम मी केल . त्यांना नाही ऐकायचं त्याला आपण काय करणार ? जाऊदे एकदा तिकडं , वाटेतच चांगली टरकेल तेव्हा येईल ताळ्यावर . आणि बाकी जगला वाचलाच तर शेवटी पालकांना कुठं जायचं त्याची माहिती द्यावी लागेलच . आणि त्यांच्या परवानगी शिवाय तर काम करता येणार नाही ना . मग झाल तर आणि ते काम त्याच्यावरच सोपवेन . तोंडावर पडून येईल माघारी . बाकी काय जोडे खायचे आहेत ते त्याला खाऊदे . ठीक आहे ? तू नको करु काळजी . जा आता ."

पांडू बाहेर येऊन बसला . काय साहेब येडा झालाय का म्हणे जगला वाचला तर पुढचं बघु . तिकडं मरनाच्या दारातन कोन आलय का माघारी ?

घण् घण् घण् ... पांडू घंटा वाजवत होता . ती आणि त्याच्या डोक्यात वाजणारी घंटा यात कोणती जास्त वाजते आहे ते समजत नव्हत .

सदू वेडापिसा होऊन धावत होता . कुणाच्या थांबण्यान तो थांबत नव्हता . मागं वळून पहात पहात परत वेग वाढवून जिवाच्या आकांतान पळत होता . काय होतं मागं जे त्याला दिसत होत ? एका दगडाला ठेच लागून तो पडला . लोकांनी त्याच्या भोवती घोळका केला . लोक त्याला अनेक प्रश्न विचारत होते पण त्याच चित्त था-यावर नव्हत . त्याचे डोळे पांढरे होत होते . नजर भिरभिरत होती . कोणीतरी त्याला पाणी देऊ केल . त्यान एखादा घोट पिला आणि घाबरून किंकाळी फोडली . या सगळ्या प्रकारानं सगळेच चरकले . शेवटी त्याला उचलून त्याच्या घरी नेहून सोडल . तो अंगाचं मुटकुळ करून पडला होता . पण त्याची ती नजर , ते ओरडण सारच बेचैन करत होतं . तो पुढे चार दिवस जगला . पण त्या चार दिवसात त्याची अवस्था पाहून कुणालाही असच वाटायचं असे हाल होण्यापेक्षा याला मरण आल तर बर होईल , सुटेल बिचारा . सुटला शेवटी . एक जीव त्या मरणापेक्षा वाईट जगण्यातून सुटला होता .

" सदू अरे सदू कुठे तंद्री लागली आहे तुझी ? "

" काय नाही सर बस आपल असच . "

" अरे मुख्याध्यापक आहेत का मोकळे का काही कामात आहेत ? "

" अं . नाही .. मी .. मी बघतो . "

" अरे तू राहूदे चित्त था-यावर नाही तुझं. मीचं बघतो . "

राऊत सर गेले आणि पांडू विचार करू लागला . चित्त कस था-यावर असेल . काहीतरी अघटीत घडण्याचे संकेत वाटताहेत सगळे . आँ राऊत सर मला सदू म्हणले काय ? नाही नाही माझीच ऐकण्यात काहीतरी चूक झाली असेल . देवा सगळ्यांना सदबुद्धी दे आणि गावावर नजर असू दे बाबा ...

... क्रमशः
भाग १
भाग २
भाग ३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

तुम्ही आतापर्यंत २ क्रमशः कथा लिहिल्या आहेत ना? पण त्या दोन्ही कथांना कथा भाग १, कथा भाग २ अशीच शीर्षकं दिसत आहेत. कृपया दोन्ही कथांना वेगवेगळी शीर्षकं द्या आणि मग त्याचे भाग १, भाग २ असे करा. काही धागे दोन दोन उघडले गेले आहेत त्यातील लिखाण काढून टाकून, तसं शीर्षकात लिहून टाका म्हणजे कोणी त्यावर प्रतिसाद देणार नाहीत.

छान लिहिताय. तुम्ही दोन वेगवेगळी शीर्षकं दिली की सलग वाचेन.