लाकूड

माझ्या बाबान्चे लाकडातील कोरीव काम

Submitted by deepac73 on 29 March, 2012 - 00:41

ही आहेत माझ्या बाबान्नी केलेली लाकडातील कोरीव कामे
१. 260320121138_1.jpg

ह्या चित्रातली गम्मत कळली का?

२. जुन्या लाकडातून कोरलेली नाव
260320121139_1.jpg

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - लाकूड