माझ्या बाबान्चे लाकडातील कोरीव काम

Submitted by deepac73 on 29 March, 2012 - 00:41

ही आहेत माझ्या बाबान्नी केलेली लाकडातील कोरीव कामे
१. 260320121138_1.jpg

ह्या चित्रातली गम्मत कळली का?

२. जुन्या लाकडातून कोरलेली नाव
260320121139_1.jpg

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

व्वा

हे भारीच आहे Happy

त्यांना माझा नमस्कार सांगावात

हत्ती का खाली येत नाही आहे ते समजले Proud

अजून येऊद्यात

हत्ती पण कोरला आहे का खेळण्यातला ठेवला>> खेळण्यातला ठेवला आहे, हे आपले एक गम्मत म्हणून केले आहे.

खुप वेळ लागत असेल ना ? - याला नाही, पण बाकी काही वस्तून्ना लागला खूप वेळ

सुरेख !!