रुसवा

युगलगीत: रुसली ग रुसली, माझी बायको रुसली

Submitted by पाषाणभेद on 14 October, 2010 - 00:10

रुसली ग रुसली, माझी बायको रुसली

हिरो:
रुसली ग रुसली, माझी बायको रुसली
बसली ग बसली, कोपर्‍यात जावून बसली

हिरो:
तूला प्रफुल्लची साडी आणू का ग?
तूला नवा मोबाईल घेवून देवू का ग?
तूला कसला कंटाळा आलाय का ग?
मग टिव्हीवर 'सासबहू' बघ ना ग

हिरवीन:
जावा तिकडं नका येवू इकडं
नशीब माझं फुटकं
काय वस्तू देता असली कसली?
कशी वेळ माझ्यावर आली

हिरो:
आत्तां?
साडी नको अन मोबाईलबी नको
तुझी तर्‍हा ही असली कसली?
रुसली ग रुसली, माझी बायको रुसली

हिरो:
नको घरी सैपाक करू आज
बाहेर हाटेलीतच जेवू या ग

गुलमोहर: 

गोष्ट: धनुकल्याचा रुसवा

Submitted by सावली on 11 August, 2010 - 21:12

५ ऑगस्ट २०१०

आज सकाळी कावळा उड सारखा खेळ खेळताना मुलीने इंद्रधनुष्य पण उडालं अस म्हटलं. त्या नंतर तिलाच गंमत वाटून ती विचारायला लागली कि इंद्रधनुष्याला पंख असते तर आणि ते उडालं असता तर कित्ती छान दिसलं असतं वगैरे. या बोलण्यावरून सुचलेली हि गोष्ट.

*****

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - रुसवा