युगलगीत: रुसली ग रुसली, माझी बायको रुसली

Submitted by पाषाणभेद on 14 October, 2010 - 00:10

रुसली ग रुसली, माझी बायको रुसली

हिरो:
रुसली ग रुसली, माझी बायको रुसली
बसली ग बसली, कोपर्‍यात जावून बसली

हिरो:
तूला प्रफुल्लची साडी आणू का ग?
तूला नवा मोबाईल घेवून देवू का ग?
तूला कसला कंटाळा आलाय का ग?
मग टिव्हीवर 'सासबहू' बघ ना ग

हिरवीन:
जावा तिकडं नका येवू इकडं
नशीब माझं फुटकं
काय वस्तू देता असली कसली?
कशी वेळ माझ्यावर आली

हिरो:
आत्तां?
साडी नको अन मोबाईलबी नको
तुझी तर्‍हा ही असली कसली?
रुसली ग रुसली, माझी बायको रुसली

हिरो:
नको घरी सैपाक करू आज
बाहेर हाटेलीतच जेवू या ग
तूला काय लागते ते सांग ना ग
आणून देतो का नाय मग बघ

हिरवीन:
हाटेल नको न बिटेलबी नको
मला नका लालूच दावू कसली

हिरो:
रुसली ग रुसली, माझी बायको रुसली

हिरो:
तूला मॉलला घेवून जातो
बॉक्समधी सिनेमा दावतो
मधी आयस्क्रीम थंडगार खावू
आत्ता तुझा राग शांत कर पाहू

हिरवीन:
मॉल नको मला सिनेमाबी नको
नका माझ्या रावन्या करू
रातदिस तूमची डूटी हाय सुरू
तुमच्यासाठी किती मी झुरू
सोडा की नोकरी असली

हिरो:
रुसली ग रुसली, माझी बायको रुसली

हिरो:
तू घरचं काम नको करू
धुनं भांड्याला बाई कर सुरू
सासू तूझी काय बोलली का ग?
जरा जिवाला खात पित जा ग

हिरवीन:
घरच्या कामाला माझी ना नाही
सासू हाय चांगली, काय बोलत नाही
तुमाला काय करावं समजत नाही
अशा एकांताच्या वेळी

हिरो:
आँ?! आस्सं हाय का!!

हिरो:
आगं मग चल ये ना जरा इकडं
नको जावू सोडून मला तिकडं
आज मी डूटीवर जातच न्हाई
शेवटी माझी अक्कल परत आली

हिरवीन:
या बया! चला जावा तिकडं

हिरो:
हसली ग हसली, माझी बायको हसली
फसली ग फसली, माझ्या मिठीत बायको फसली

(वरील गाण्यात ग्रामीण शब्द काढून टाकायचे असतील तर शहरी हिरो-हिरवीन यांची जोडी डोळ्यासमोर येवूद्या.)

- पाषाणभेद (दगडफोड्या)
१४/१०/२०१०

गुलमोहर: