candies

एक "candid" art

Submitted by स्वप्नाली on 12 November, 2013 - 22:51

घरामधे काही कॅन्ड़ी होया, त्या दिसयल आणि चवीला सुद्धा औषधासारख्य होत्या, त्यमुळे असा उपयोग केला

साहित्य: एका खोकयअचे क्व्हर, काळा कागद, सेलो टेप, ग्लू, कॅन्ड़ी, स्ट्रॉ

कृती: खोकयअचया कव्हर ला काळा कागद सेलो टेप ने लाउन फ्रेम चा बेस तय्यार केला. त्यावार स्ट्रॉ कापून चिकटावलया. कॅन्ड़ी वेग वेग्ळ्या फूलाच्या आकारमधे ठेव्ल्या. नंतर एकाएका कॅन्ड़ीला ग्लू लाउन चिक्ट्वल्या.

(मा. बो. व्रर खूप दिवासा नी लिहीत आहे, त्या मुळे मराठी टायपिंग बददल क्षमस्व)

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - candies