भामचंद्र डोंगर

भामगिरी पाठारी वस्ति जाण केली - भामचंद्र डोंगर

Submitted by ferfatka on 24 October, 2013 - 07:03

जगद्गुरू संतश्रेष्ठ श्री तुकाराममहाराजांच्या वास्तव्याने पावन झालेले देहूगाव व जेथे महाराजांना पंधरा दिवस समाधी लागली असा भामचंद्र डोंगर पाहण्यास गेलो. त्या विषयी...

DSCN4774.jpg

Subscribe to RSS - भामचंद्र डोंगर