कवठीचाफा

पुनरागमनं करोम्यहं!

Submitted by संयोजक on 3 September, 2013 - 07:25

बाप्पा : आलो, एकदाचा मंडपापर्यंत आलो.. आता कानावरचे हात काढायला हरकत नसावी..

मूषक : तुम्हाला चार हात असल्यानं तेवढं तरी शक्य आहे, मी कानावर हात घेतले तरी डिजे च्या आवाजानं एकदा इकडे तर एकदा तिकडे असा धडपडत असतो !

बाप्पा : अच्छा, म्हणजे मघाशी माझ्या पाठीवर जे काही हुळहुळलं तो तू होतास..

मूषक : काय करणार बाप्पा, लोकं लुंगीडान्स करत होते, हातापायांचा काहीच अंदाज येईना म्हणून लपलो तुमच्या मागे.

बाप्पा : अरे पण एकानंही लुंगी घातलेली पाहिली नाही मी, मग कसा लुंगी डान्स ?

मूषक : बाप्पा, आत्ताच्या काळातलं ते प्रसिध्द गाणं आहे, हल्ली अशीच गाणी चालतात बाप्पा .

विषय: 

मायबोली गणेशोत्सव २०१३: उपक्रम एस टी वाय : कथा ३. सेव्ह द अर्थ

Submitted by संयोजक on 31 August, 2013 - 08:11

एस टी वाय म्हणजे स्पिन द यार्न!
धागा गुंडाळा.
थोडक्यात,एक सुरूवात देऊन मग बाकीच्यांनी आपापल्या कल्पनाशक्तीने एखादी गोष्ट थोडी थोडी पुरी करावी.
एकेक सीन देत.

STY-KaCha-Chaitanya.jpg

लेखकः कवठीचाफा

कथा: सेव्ह द अर्थ

साल : ३०२२

स्थळ : सर्व्हाइवल आयलंड

Subscribe to RSS - कवठीचाफा