अनुवादित कथा

द क्लिकिंग ऑफ कथबर्ट - पिजी वुडहाऊस.

Submitted by साधना on 28 December, 2012 - 11:25

पिजी वुडहाऊसच्या The clicking of Cuthbert या कथेचा मला जमला तसा अनुवाद. तुम्हाला आवडेल अशी आशा करते Happy

********
तो तरुण क्लबहाऊस स्मोकिंगरुममध्ये आला आणि त्याने हातातली बॅग जमिनीवर फेकून दिली. खुर्चीत कोसळत त्याने बेल वाजवली.

"वेटर........!"

"सर?"

बॅगेकडे तिरस्काराने पाहात तो म्हणाला, "हे क्लब्स लगेच माझ्या नजरेसमोरून दूर कर. तुला घेऊन टाक, तुला नको असतील तर कोणा कॅडीला दे!"

खोलीच्या दुस-या कोप-यातून, पाइपातून उठणा-या धुराआडून आद्य सभासद त्याच्याकडे गंभीर नजरेने पाहात होता. त्याच्या त्या नजरेवरूनच त्याने अवघे आयुष्य गोल्फला समर्पित केले आहे हे कळत होते.

कॉपर बीचेसचे रहस्य - भाग ५ (अंतिम) (शेरलॉक होम्स साहसकथा स्वैर अनुवाद)

Submitted by निंबुडा on 12 December, 2012 - 06:09

कॉपर बीचेसचे रहस्य - भाग ४ (शेरलॉक होम्स साहसकथा स्वैर अनुवाद)

Submitted by निंबुडा on 12 December, 2012 - 00:45

कॉपर बीचेसचे रहस्य - भाग ३ (शेरलॉक होम्स साहसकथा स्वैर अनुवाद)

Submitted by निंबुडा on 10 December, 2012 - 05:42

कॉपर बीचेसचे रहस्य - भाग १
कॉपर बीचेसचे रहस्य - भाग २

"तुमच्या बाबतीत जे काही घडले ते आता कृपया तुम्ही आम्हाला सांगा" - होम्स.
... इथून पुढे चालू -

"ते तर मी तुम्हाला सांगेनच परंतु मला हे काम लगेच उरकायला हवे. कारण मि. रुकास्टलना मी दुपारी तीन च्या आत परत येईन असे सांगून निघाले होते. इथे सकाळी मला शहरात एक काम आहे असे कारण मी पुढे केले होते, परंतु अर्थातच ते काम काय ह्याची त्यांना कल्पना नाही."

"आता आम्हाला सर्व काही क्रमवार सांगा, मिस. हंटर" होम्स पाय सैलावत बसून म्हणाला.

कॉपर बीचेसचे रहस्य - भाग २ (शेरलॉक होम्स साहसकथा स्वैर अनुवाद)

Submitted by निंबुडा on 7 December, 2012 - 01:47

कॉपर बीचेसचे रहस्य - भाग १

......तोच त्या सद्गृहस्थांचेच पत्र मला माझ्या पत्त्यावर आले. मी ते सोबत आणले आहे व आता तुम्हाला वाचून दाखवते: ... इथून पुढे चालू -

"कॉपर बीचेस, विंचेस्टर जवळ

प्रिय मिस. हंटर,

कॉपर बीचेसचे रहस्य - भाग १ (शेरलॉक होम्स साहसकथा स्वैर अनुवाद)

Submitted by निंबुडा on 6 December, 2012 - 02:28

वसंत ऋतु नुकताच सुरू झाला होता. एका गुलाबी थंडीत सकाळचा नाश्ता नुकताच संपवून मी आणि होम्स बेकर स्ट्रीट वरील आमच्या खोलीत भट्टीची आल्हाददायक ऊब शेकत बसलो होतो. खिडकीसमोरच्या ओळीने पसरलेल्या करड्या रंगाच्या घरांच्या रांगांमधून धुक्याचा एक दाट ढग तरंगत चालला होता. त्याच्या पिवळसर आच्छादनात लपेटलेल्या त्या घरांच्या खिडक्या अंधुक, धुरकट दिसत होत्या. आम्ही नाश्ता केलेल्या मेजावर अजूनही चीनी मातीची भांडी व प्लेट्स इत्यादी सामन तसेच पडले होते. शेरलॉक सकाळपासूनच शांत शांत होता. गेल्या काही दिवसांतल्या वर्तमानपत्रांतले जाहिरातींचे रकाने बारकाईने वाचण्यात तो गढून गेला होता.

अ‍ॅबी ग्रेंज प्रकरणाचे रहस्य - भाग ५ (अंतिम) (शेरलॉक होम्स साहसकथा अनुवाद)

Submitted by निंबुडा on 3 December, 2012 - 05:12

अ‍ॅबी ग्रेंज प्रकरणाचे रहस्य - भाग ३ (शेरलॉक होम्स साहसकथा अनुवाद)

Submitted by निंबुडा on 30 November, 2012 - 01:23

अॅबी ग्रेंज प्रकरणाचे रहस्य - भाग १
अॅबी ग्रेंज प्रकरणाचे रहस्य - भाग २

"जरा ह्या बाटलीचे निरीक्षण करुया आता! अरे, हे इथे काय आहे?" - इथून पुढे चालू

"जरा ह्या बाटलीचे निरीक्षण करुया आता! अरे, हे इथे काय आहे?"

अ‍ॅबी ग्रेंज प्रकरणाचे रहस्य - भाग २ (शेरलॉक होम्स साहसकथा अनुवाद)

Submitted by निंबुडा on 28 November, 2012 - 01:30

अ‍ॅबी ग्रेंज प्रकरणाचे रहस्य - भाग १

सरते शेवटी त्या पुन्हा बोलू लागल्या:
"मी तुम्हाला सांगते काल रात्री काय झाले......" - इथून पुढे चालू

सरते शेवटी त्या पुन्हा बोलू लागल्या:

अ‍ॅबी ग्रेंज प्रकरणाचे रहस्य - भाग १ (शेरलॉक होम्स साहसकथा अनुवाद)

Submitted by निंबुडा on 27 November, 2012 - 02:10

ही १८९७ सालची गोष्ट आहे. हिवाळा संपत आला असूनही रात्री बोचरी थंडी पडत असे व सकाळी धुके! अशात एका भल्या पहाटे होम्स ने मला गदागदा हलवून उठवले. त्याने हातात धरलेल्या मेणबत्तीच्या प्रकाशात त्याच्या चेहर्‍यावरची उत्सुकता बघूनच मला समजले की काहीतरी खास बात आहे.

"चल, वॉटसन, चल!" तो ओरडला, "पटकन कपडे बदल आणि माझ्यासोबत चल."

Subscribe to RSS - अनुवादित कथा