तू मला - अष्टाक्षरी

Submitted by omkar_keskar on 11 May, 2021 - 00:29

तू मला पाहिले तेव्हा,
मी तुला पाहिले होते,
जीवनाच्या पानावर
मी तुला लिहिले होते.

तो मेघमल्हार तेव्हा,
असा बरसला होता.
मनाचा चातक माझ्या
जसा तरसला होता.

आठवांनी तुझ्या सये
पाणी डोळ्यांत दाटते.
भरलेले शहर ही
मग रितेच वाटते.

आपलं प्रेम म्हणजे
जणू एक गाव होते.
हृदयांवर कोरलेले,
माझे तुझे नाव होते.

©ओंकार केसकर

Group content visibility: 
Use group defaults