भुक्कंड

’भुक्कंड'

Submitted by दामोदरसुत on 18 December, 2011 - 12:21

आमच्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या गप्पाटप्पांमध्ये श्री फाटक यांना शाळेत असतांना पाठ केलेले एक काव्य व त्यामागची कथा पण आठवली (वय होईल तसे कोणतीही गोष्ट वेळीच आठवणे ही देखील कौतुकाचीच बाब ठरते) . ती वाचकांनाही आवडेल म्हणून सांगतो. त्या काव्याचा रचनाकार कवी होता ’भुक्कंड’! राजा काही कारणाने त्याच्यावर रागावला आणि त्याने भुक्कंडला भर दरबारात मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. त्यावर कवीने तेथल्या तेथे खालील काव्य रचून राजाला सुनावले; आणि राजाने तात्काळ त्याला दोषमुक्त केले.
ट्टिर्नष्टो भारवीयोsपि नष्टः !

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - भुक्कंड