जुने लिखाण गणेशोत्सव संघमित्रा

पयलं नमन...

Posted
8 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
8 वर्ष ago

२००८ च्या गणेशोत्सवात लिहीलं होतं बहुधा. मायबोलीवरच.

*****************

"हाय गॅनी कसा आहेस रे? किती दिवसांनी दिसतोयस..." विशनं नेहमीच्या रुबाबदार स्टाईलमधे विश केलं.
"विश अरे किती तू स्वतःच्या व्यापात गुंतून गेलायस? मी जाताना बोल्लो नव्हतो का? चाल्लोय जरा म्हणून."
गॅनीचं ते मराठी ऐकून विशचे कान गढूळले.
" अरे काय हे गॅनी? कुठं जाऊन आलास? काय हे बोल्लो चाल्लो ऑं?"
" आयला.. आपलं.. अबे.. आपलं.. अरे विश. मी मस्त दहा दिवस फुल टू धमाल करून आलो. अरे ही बॉ.. आपलं मुंभायची भाषा आहे रे. जॅर्गनच खरं तर. कारण तिथं सगळाच व्यवहार आहे. पण धम्माल आली."

विषय: 
प्रकार: 
Subscribe to RSS - जुने लिखाण गणेशोत्सव संघमित्रा