शरीर..

शरीर..!

Submitted by पाचपाटील on 15 June, 2020 - 12:54

ह्याचं शरीर ह्याला पुरेपूर ओळखून आहे.
फार जुनी सोबत आहे..!

ह्याचं शरीर चालतं, बसतं, लोळतं, कधी बासरीसारखं झंकारतं..
ह्याच्या इच्छा शरीर विनातक्रार झेलत, ह्याच्यापाठोपाठ पळतं...तेव्हा हा कृतज्ञ नसतो शरीराबद्दल..
पण तेच आजारलं की मलूल होऊन पडून राहतं, तेव्हा मात्र ह्याला दगाफटका झाल्यासारखं वाटतं.

ह्याचं शरीर थरथरतं.
पिकल्या पानांबरोबर हल्लकफूल गिरक्या घेतं.
पाचोळा तुडवतानाचा आवाज ऐकत ऊर्जावान होतं.
कधी वेल्हाळ गाण्याबरोबर आपोआप डुलायला लागतं..

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - शरीर..