पैसा पाप

पापाचा तो पैसा

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 31 July, 2019 - 11:21

पापाचा तो पैसा
****************

पापाचा तो पैसा
असे रे कोळसा
आत्म्याचा आरसा
काजळता

देतो जगण्याला
सारे विश्वंभर
तया कृपेवर
आस्था न का?

मनाची या हाव
नाही सरणार
आग मागणार
तेल सदा

एक एक पैसा
होय पाप ओझे
दार नरकाचे
रुंदावते

जळू दे रे हात
माझे अवधूता
चुकून लागता
तया कधी

विक्रांता भाकर
देई एक वेळ
नावे ओठांवर
आणि तुझे

Subscribe to RSS - पैसा पाप