अघोरी

अघोरी

Submitted by SanjeevBhide on 21 October, 2016 - 09:06

अघोरी
"अवि आज तुला भेटण शक्य आहे ? ", पलिकडून समीर चा घाबरा आवाज .
"पण मी कोल्हा पुरात आहे, उद्या सकाळ पर्यन्त मुम्बई स पोहोचेन" .
"काय झाल ?" .
"फ़ोन वर सांगण नाही शक्य , पण उद्या तू असशील च ना ???"
"हो रे !", फोन ठेवला पण का कुणास ठाऊक मला समीर ची काळजी वाटायला लागली होती.
सकाळी मुम्बई ला पोहोचलो फ्रेश होई पर्यन्त bell वाजली , समीर दारात उभा होता , बरोबर अजून एक जण त्यांच्याच वयाचा, घाबरलेला चेहरा अस्वस्थ.
"ये ! "
समीर आत आला ,
"अरे विनु आत ये ना !,"
"नाही ! मी इथेच बरा आहे तू बोल ",
मला नवल वाटल,
"प्रॉब्लम झालाय , आपण कुठे बाहर बसू या का ?" , समीर च्या स्वरात काकूळता होती.

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - अघोरी