लाडकी बाहुली

लाडकी बाहुली

Submitted by वेणू on 20 May, 2016 - 01:06

मी फार लहान असताना, माझा भाऊ माझ्यापेक्षा लहान होता.
पण मग मी ताई असल्याने, मी लहानपणीही मोठी होते... ही त्या दिवसांची गोष्ट!!

Subscribe to RSS - लाडकी बाहुली