बायोमेडीकल

१४) बायोमेडीकल टेस्ट्स व रिझल्ट्स

Submitted by Mother Warrior on 4 January, 2015 - 22:04

मागील लेखात आपण वाचले की बायोमेडीकल्/डॅन्/मॅप्स डॉक्टरच्या सांगण्यानुसार बर्याच ब्लड टेस्ट्स करून मग अपॉईंटमेंट दिली ती रिझल्ट्स डिस्कस करण्याची. त्याबद्दल लिहीतेच आहे, परंतू थोडी बॅकग्राउंड बायोमेडीकलबद्दल द्यावी असे वाटते.

विषय: 
Subscribe to RSS - बायोमेडीकल