मदत हविये...herbal life products

मदत हविये. herbal life products

Submitted by दीपमाला on 6 September, 2013 - 02:22

कुणी herbal life products बद्दल ऐकलय का? ते healthy body, weight management साठ्ठी आहे.

मी वापरतेय ते एक आठवडा झाला . bone pain ते कमी झालाय . शिवाय fresh वाटत दिवसभर .

पण त्याचे side effects नसतील ना ? कुणाला आहे का अनुभव त्याचा? तसे ते लोक फार सांगतात no side effects at all !!

कुणी guide karu शकेल का?

विषय: 
Subscribe to RSS - मदत हविये...herbal life products