शशक पूर्ण करा - अंधार - आस्वाद

Submitted by आस्वाद on 14 September, 2021 - 22:11

काहीच सुचत नाहीय. सगळीकडे फक्त अंधारच अंधार. कानावर फक्त पाण्याचा आवाज पडतोय. मनाला एक अनामिक हुरहूर लागून राहिलीय. तेवढ्यात दरवाजा उघडला जातो.....
त्याला आठवतच नव्हतं तो इथे कसा आला. अंधाऱ्या, थंड जागी आल्याचं त्याला जाणवलं आवाजाने झोप उडाली तेव्हा. त्याने आजूबाजूला पाहिलं. त्याला बाटली दिसली. त्याने रिकामीच बाटली तोंडाला लावून पहिली. आपल्याला भूक लागलीय की तहान, त्याला कळेना. बाहेरच्या आवाजाने त्याचा थरकाप उडाला. तोंडातून आवाज निघेना.
दरवाजा उघडल्यावर हळूहळू आवाज आणि उजेड येऊ लागला. क्षणांत दोन हात त्याच्याकडे आले.
"अलेले, माज्या शोन्याला पावशाची भीती वाटली का? आता मम्मा आली बलं."
आणि मम्माच्या कडेवर गेल्यावर बाळाने इतका वेळ थांबावलेलं भोकाड पसरलं...

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मस्त Happy

छान

हाहा मस्त आहे हे .. नॉस्टेल्जिक झालो.. बालपणीचे पाळण्यातील दिवस आठवले Happy

छान कथा.

ऋन्मेष, तुम्हाला तुमचे पाळण्यातले दिवस पण आठवतात??सॉलिड स्मरणशक्ती आहे तुमची.

ऋन्मेष, तुम्हाला तुमचे पाळण्यातले दिवस पण आठवतात??सॉलिड स्मरणशक्ती आहे तुमची.>>>>> Lol मृ