वास्तव

Submitted by किमयागार on 4 May, 2020 - 14:02

मी श्वापदांना उपाशी झोपताना पाहिले,
मी माणसांना अधाशी भूंकताना पाहिले.

सागराला सागराशी बोलताना पाहिले,
मी नद्यांना सागराशी भांडताना पाहिले.

बोलणाऱ्या माणसांना मारणारे पाहिले,
मारणाऱ्या माणसांना पोसणारे पाहिले.

रोज ती गाथा तुक्याची वाचणारे पाहिले,
गाथेतल्या त्या तुक्याला टाळणारे पाहिले.

अशाश्वताने शाश्वताला गाडताना पाहिले,
मी शाश्वताची अंत्ययात्रा चालून पाहिले.

----------मयुरेश परांजपे----------

प्रांत/गाव: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults