का रे बा विठ्ठ्ला का न भेटी मला?

Submitted by पाषाणभेद on 24 December, 2013 - 20:34

का रे बा विठ्ठ्ला का न भेटी मला?

का रे बा विठ्ठ्ला का न भेटी मला? ||धृ||

गेलो तुळशी मंजीरा घ्याया
तेथे न तू गावला राया ||१||

गेलो राऊळी शोधाया
शोध व्यर्थ गेला वाया ||२||

चंद्रभागेकाठी तू न सापडेना
तुझ्याविण मन शांत होईना ||३||

शोध घेतला शोध घेतला
अंती नाही तू भेटला ||४||

पाषाण म्हणे का शोधसी इथेतिथे
चित्ती तुझ्याच विठ्ठल वसे ||५||

- पाभे

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

एक शेर आठवला

इथे वाह तू मनात माझ्या!.. सांगितले पण ऐकत नाही
विठ्ठल काठावरती नसतो तरी भीवरा वाहत असते

Happy
धन्यवाद

~वैवकु

मस्त !