॥ रावण विरचित शिव तांडव स्तोत्र ॥ - मराठी अनुवाद

Submitted by नरेंद्र गोळे on 28 November, 2012 - 08:19

॥ रावण विरचित शिव तांडव स्तोत्र ॥ http://hindi.webdunia.com/religion/occasion/vijayadashami/0710/19/107101...

मूळ संस्कृत श्लोक व मराठी अनुवाद
जटाटवीगलज्जल प्रवाहपावितस्थले
गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजंगतुंगमालिकाम्‌

डमड्डमड्डमड्डम न्निनादवड्डमर्वयं
चकार चंडतांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्‌

जटांमधून धावत्या जलांनि धूत-कंठ जो
धरीत सर्पमालिका, गळ्यात हार शोभतो

डुम्मूडुम्मू करीत या, निनाद गाजवा शिवा
करीत तांडव प्रचंड, शंकरा शुभं करा
जटा कटाहसंभ्रमभ्रम न्निलिंपनिर्झरी
विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि

धगद्धगद्धगज्ज्वल ल्ललाटपट्टपावके
किशोरचंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम

जटांतुनी गतीस्थ, गुंतल्या झर्‍यांपरी अहा
तरंग ज्याचिया शिरी विराजती, शिवा पहा

ललाट ज्योतदाह ज्या शिवाचिया शिरी वसे
किशोर चंद्रशेखरा-प्रती रुचीहि वाढु दे
धराधरेंद्रनंदिनी विलास बंधुबंधुर-
स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोद मानमानसे

कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धदुर्धरापदि
क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि

नगाधिराज-कन्यका-कटाक्ष मोदिता शिवे
दिगंत संतती स्फुरून, मोदतीहि भक्त हे

कृपाकटाक्ष टाकिता जया, विपत्ति दूर हो
कधी दिगंबरामुळे कळे न रंजना मिळे
जटा भुजंगपिंगल स्फुरत्फणामणिप्रभा-
कदंबकुंकुमद्रव प्रलिप्तदिग्वधूमुखे

मदांध सिंधुरस्फुरत्व गुत्तरीयमेदुरे
मनो विनोदद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि

जटाभुजंग तद्मणी-प्रदीप्त कांति ह्या दिशा
कदंब-पुष्प-पीत-दीप्त, शोभती झळाळत्या

दिशाधरांग-चीर ज्या विभूषवी दिगंबरा
प्रती जडो मती, घडो मनोविनोद, तारका
सहस्रलोचनप्रभृत्य शेषलेखशेखर-
प्रसूनधूलिधोरणी विधूसरांघ्रिपीठभूः

भुजंगराजमालया निबद्धजाटजूटकः
श्रिये चिराय जायतां चकोरबंधुशेखरः

सहस्रलोचनादि देव, पादस्पर्शता सदा
तयांस भूषवित त्या, फुलांनि भूषती पदे

भुजंगराज हार हो, नि बांधतो जटाहि तो
प्रसन्न भालचंद्र तो, चिरायु संपदा करो
ललाटचत्वरज्वल द्धनंजयस्फुलिंगभा-
निपीतपंचसायकं नमन्निलिंपनायकम्‌

सुधामयुखलेखया विराजमानशेखरं
महाकपालिसंपदे शिरोजटालमस्तु नः

कपाल-नेत्र-पावका क्षणात मोकलूनिया
वधी अनंग, हारवी सुरेंद्र आदि देवता

सुधांशुचंद्र ज्याचिया शिरास भूषवीतसे
कपालिना, जटाधरा, दिगंत संपदा करा
करालभालपट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वल-
द्धनंजयाहुतीकृत प्रचंडपंचसायके

धराधरेंद्रनंदिनी कुचाग्रचित्रपत्रक-
प्रकल्पनैकशिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम

अनंग ध्वंसिला जिने, त्रिनेत्रज्योत तीच ती
नगाधिराज-नंदिनी-स्तनाग्र भाग वेधती,

चित्र रेखते तिथे जयाचि दृष्टी योजुनी
त्रिलोचनाप्रती मना, जिवास वाढु दे रती
नवीनमेघमंडली निरुद्धदुर्धरस्फुर-
त्कुहुनिशीथिनीतमः प्रबंधबद्धकंधरः

निलिम्पनिर्झरि धरस्तनोतु कृत्तिसिंधुरः
कलानिधानबंधुरः श्रियं जगद्धुरंधरः

नव्या घनांनि दाटली, निशावसेपरी जशी
तसा गळा जटानिबद्धजान्हवीधरास ज्या,

गजेंद्र-चीर-शोभिता शशीकला विभूषवी
जगास धारका प्रसन्न व्हा, नि संपदा करा
प्रफुल्लनीलपंकज प्रपंचकालिमप्रभा-
वलंबिकंठकंदली रुचिप्रबद्धकंधरम्‌

स्मरच्छिदं पुरच्छिंद भवच्छिदं मखच्छिदं
गजच्छिदांधकच्छिदं तमंतकच्छिदं भजे

प्रफुल्ल नील पंकजापरी प्रदिप्त कंठ ज्या
तसाच कामदेव तो, जये त्रिपूर ध्वंसिला

भवास तारणार जो नि याग मोडला जये
भजेन मी शिवास त्या, गजांतका यमांतका


१०

अखर्वसर्वमंगला कलाकदम्बमंजरी-
रसप्रवाहमाधुरी विजृंभणामधुव्रतम्‌

स्मरांतकं पुरातकं भवांतकं मखांतकं
गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे

कलाबहारमाधुरीस भृंग जो शिवा असे
अनंगहंत आणि जो त्रिपूर, याग ध्वंसतो

भवास तारणार जो, सदा शुभंकरी शिवा,
भजेन मी शिवास त्या, गजांतका यमांतका


११

जयत्वदभ्रविभ्रम भ्रमद्भुजंगमस्फुर-
द्धगद्धगद्वि निर्गमत्कराल भाल हव्यवाट्-

धिमिद्धिमिद्धिमिनन्मृदंगतुंगमंगल-
ध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डवः शिवः

गतीस्थ सर्पहार जे, विषाग्नि सोडती असे
फणा उभा करून ते, कपालि ओतती विषे

मृदंगनाद गाजतो, ध्वनी मनास मोहतो
पवित्र तांडवी शिवा, विराजतो नि शोभतो


१२

दृषद्विचित्रतल्पयोर्भुजंग मौक्तिकस्रजो-
र्गरिष्ठरत्नलोष्टयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः

तृणारविंदचक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः
समप्रवृत्तीकः कदा सदाशिवं भजाम्यम्‌

शिळा नि शेज, मोतियांचि माळ, सर्प वा असो
जवाहिरे नि मृत्तिका, मृगाक्षि वा असो तृणे

असोत मित्र वा न वा, करून भेद नाहिसे
कधी भजेन मी मना, सदाशिवा सदा सुखे


१३

कदा निलिंपनिर्झरी निकुंजकोटरे वसन्‌
विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरःस्थमंजलिं वहन्‌

विलोललोललोचनो ललामभाललग्नकः
शिवेति मंत्रमुच्चरन्‌ कदा सुखी भवाम्यहम्‌

कधी शिरी धरून हात, शंकरा स्तवेन मी
वसेन जान्हवीतिरी विमुक्त होउनी गती

सुनेत्रचंचलेचिया कपालिचा ’शिवाय’ तो
कधी चिरायु सौख्य पावण्या सदा स्मरेन मी


१४

निलिम्प नाथनागरी कदम्ब मौलमल्लिका-
निगुम्फनिर्भक्षरन्मधूष्णिकामनोहरः

तनोतु नो मनोमुदं विनोदिनींमहनिशं
परिश्रय परं पदं तदंगजत्विषांचयः

पदांस देवता जशा विनम्र होत त्यामुळे
तयांशिरी समर्पिता फुलांमुळे विभूषिता

मनोहराकृतींमुळे मनोज्ञ भासती पदे
प्रसन्न ती करो अम्हा, सदाच सौरभामुळे


१५

प्रचण्ड वाडवानल प्रभाशुभप्रचारणी
महाष्टसिद्धिकामिनी जनावहूत जल्पना

विमुक्त वामलोचनो विवाहकालिकध्वनिः
शिवेति मन्त्रभूषगो जगज्जयाय जायताम्‌

विशाल सागरातल्या शुभेच्छु पावकापरी
महाष्टसिद्धिकामना करीत सर्व सुंदरी

विवाहकालि शंकरा व पार्वतीस चिंतिती
जगास जिंकता ठरो, ’शिवाय’ मंत्र संगरी


१६

इमं हि नित्यमेव मुक्तमुक्तमोत्तम स्तवं
पठन्स्मरन्‌ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति संततम्‌

हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं
विमोहनं हि देहिना तु शंकरस्य चिंतनम्‌

सदा करून मोकळ्या स्वरात श्लोक पाठ हे
म्हणून वा श्रवून हे, विशुद्धता सदा मिळे

हरीप्रती, गुरूप्रती, रती, न वेगळी गती
अशा जिवास मोहत्या, शिवाप्रती सदा रुची


१७

पूजाऽवसानसमये दशवक्त्रगीतं
यः शम्भुपूजनपरं पठति प्रदोषे

तस्य स्थिरां रथगजेंद्रतुरंगयुक्तां
लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः

पूजासमाप्तीस संध्येस जो हे
म्हणेल लंकेश-रचित स्तोत्र

तयास रथ-हत्ती-अश्वासहित
शंभू प्रसन्नलक्ष्मी देई खचित

॥ इति श्री. रावणकृतं शिव-तांडव स्तोत्रं संपूर्णम्‌ ॥

अशाप्रकारे, श्री. रावण विरचित शिव-तांडव स्तोत्र संपूर्ण होत आहे.

http://anuvad-ranjan.blogspot.in/ ह्या माझ्या अनुदिनीवरही आपले स्वागतच आहे.

संदर्भः
१. शिवतांडवस्तोत्राचा हिंदीत अर्थ http://hindi.webdunia.com/religion/occasion/vijayadashami/0710/19/107101...

२. पंडित जसराज यांनी गायलेले
http://mp3ruler.com/mp3/shiv_tandav_stotram_pandit_jasraj.html

३. रामदास कामत यांनी गायलेले
http://music.cooltoad.com/music/song.php?id=456184&PHPSESSID=1eb37958618...

४. मूळ पंचचामर छंदातील, स्व. बजरंग लाल जोशी द्वारा रचित हिंदी अनुवाद
http://joshikavi.blogspot.in/2011/03/blog-post_1945.html

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

जटा कटाहसंभ्रमभ्रम न्निलिंपनिर्झरी
विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि

धगद्धगद्धगज्ज्वल ल्ललाटपट्टपावके
किशोरचंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम

धराधरेंद्रनंदिनी विलास बंधुबंधुर-
स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोद मानमानसे

कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धदुर्धरापदि
क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि

जटा भुजंगपिंगल स्फुरत्फणामणिप्रभा-
कदंबकुंकुमद्रव प्रलिप्तदिग्वधूमुखे

मदांध सिंधुरस्फुरत्व गुत्तरीयमेदुरे
मनो विनोदद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि

सहस्रलोचनप्रभृत्य शेषलेखशेखर-
प्रसूनधूलिधोरणी विधूसरांघ्रिपीठभूः

भुजंगराजमालया निबद्धजाटजूटकः
श्रिये चिराय जायतां चकोरबंधुशेखरः

ललाटचत्वरज्वल द्धनंजयस्फुलिंगभा-
निपीतपंचसायकं नमन्निलिंपनायकम्

सुधामयुखलेखया विराजमानशेखरं
महाकपालिसंपदे शिरोजटालमस्तु नः

रामदास कामतांनी स्तोत्रातले इतकेच श्लोक गायलेत.

ललाटचत्वरज्वल द्धनंजयस्फुलिंगभा-
निपीतपंचसायकं नमन्निलिंपनायम्‌....दुसर्‍या ओळीतला शेवट...नायम् असा नसून नायकम् असा हवा आहे.

योग, देवकाका आणि भारती,
प्रतिसादांखातर मनःपूर्वक धन्यवाद.

योग,
योग आला की गोष्टी आपसूकच घडून येतात, असे म्हणतात त्यात तथ्य असावे!

देवकाका,
चुकीची दुरूस्ती केली आहे. काळजीपूर्वक तपास केल्याखातर पुन्हा एकदा धन्यवाद.

हे वृत्त र्‍हस्व-दीर्घ-र्‍हस्व-दीर्घ असे चालत असल्याने तुम्ही सुचविलेला बदल वृत्तात बसणार नाही.
शिवाय शब्दांतून ध्वनित होणारे रव, डमरूच्या आवाजाशी कुठेतरी मिळते-जुळते असावेत असे मला वाटते.

गोळे काका, खूप सुरेख आहे अनुवाद.

काही सुचवणी करू धजतोय, न्यून-पूर्ण क्षमा करा.

कामदेवासाठी वसंत हा शब्द दोन श्लोकात आढळला. मदन, स्मर, मनोज, रतिनाथ, रतीश्वर असे इतर काही शब्द वृत्ताच्या हिशोबाने योग्य रूपात वापरता येतील का ते बघा.
काही ठिकाणी अर्थाच्या दृष्टीनेही अजून मूळ संस्कृतच्या जवळ जाणारा अर्थ अनुवादातही आणता आला तर ह्या काव्यातला अनुप्रासच केवळ नव्हे तर अर्थही अजून योग्य रीत्या मराठी वाचकांपर्यंत पोहोचेल असे वाटते.
उदा. कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धदुर्धरापदि- ह्या संपूर्ण श्लोकात 'सति-सप्तमी' वापरली आहे. आणि मराठी अनुवादात मूळ संस्कृतातला अर्थ तितका प्रभावी पोहोचत नाही असे माझे वैयक्तिक मत आहे.
अजून जरा निवांतीने वाचून सविस्तर सांगेन.
वर लिहिलेला प्रतिसाद हा 'ही उत्तम अनुवादकृती अत्युत्तम व्हावी' ह्या एकमेव हेतूने दिलेला आहे हे पुन्हा नमूद करतो. खूपच मेहनत घेतली आहे तुम्ही आणि त्यासाठी तुम्हाला शतशः प्रणाम !
आपला नम्र,
चैतन्य

चैतन्य प्रतिसादाखातर मनःपूर्वक धन्यवाद!

प्रतिसाद खुल्या मनाने द्या. त्यात भीडमुरवत कशाला बाळगायची.
मला आपला प्रतिसाद आवडला. हेतू हीआवडला.

'वसंत' ऐवजी 'मनोज' जसाच्या तसा वापरता येऊ शकेल. मात्र त्यातून वाचकास उचित अर्थबोध होण्याची खात्री वाटत नाही.

कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धदुर्धरापदि- ह्या संपूर्ण श्लोकात 'सति-सप्तमी' वापरली आहे. आणि मराठी अनुवादात मूळ संस्कृतातला अर्थ तितका प्रभावी पोहोचत नाही असे माझे वैयक्तिक मत आहे. >>>>>
शब्दांची मर्यादा न ठेवता ह्या कडव्याचा यथातथ्य, यथोचित आणि तुम्हाला अत्यंत योग्य वाटतो आहे असा अर्थ इथे लिहा. मी तो वृत्तात बसविण्याचे पाहतो. माझे संस्कृत सशक्त नाही. इतरांनी काढून दिलेल्या अर्थांवर मी बराचसा अवलंबून आहे. म्हणून अर्थांतले बारकावे लक्षात येऊ शकत नाहीत. कित्येकदा मूळ संस्कृत अर्थांमागे तत्कालीन प्रचलित संकल्पना दडलेल्या असतात. जशा की अष्टदिशांचे प्रतिनिधी हत्ती असतात आणि त्यांचेच चर्म -दिशा हेच वस्त्र ज्याचे असा जो तो दिगंबर- हे महादेवाचे वस्त्र ठरते म्हणून 'गजचर्म' म्हणायचे इत्यादी इत्यादी. खुलेपणाने प्रतिसाद द्या. जितके अधिक स्पष्ट तितके अधिक उपकारक.

वसंत च्या ऐवजी कामदेवाला 'अनंग' शब्द वापरता येईल का मग? एकदम नगाला नग शब्द आहे वृत्ताच्या दृष्टीनं. कामदेवाच्या अनेक नावांपैकी एक नाव (शिवाने भस्म केल्यानंतर त्याला देह(अंग) उरला नाही म्हणून अनंग)

पण त्याला 'वधी वसंत' चा अनुप्रास नाही हेही खरंच Happy

नाही, गजचर्म या शब्दामागची कारणपरंपरा वेगळी आहे. गजासुरवधानंतर शिवाने त्या असुराचा देह - गजचर्म घेऊन तांडव केलं त्याचा संदर्भ आहे तो. गजाच्छिदांधकां... हे शब्द बघा. अंधकासुराने शेवटी हत्तीचे रूप घेतले होते. या अशा शिवमूर्ती एलिफंटा आणि वेरूळ आणि इतर कैक ठिकाणी दिसतात

इथे एलेफंटातील अतिप्रसिद्ध मूर्ती देतेय. डावीकडच्या वरच्या कोपर्‍यात हत्तीचं मुंडकं दिसेल आणि शिवाच्या हातात वरती आडवी रेघ आहे ते गजचर्म.

Andhakasura.jpg

वरदा मोलाच्या प्रतिसादाखातर मनःपूर्वक धन्यवाद.

एकदम नगाला नग शब्द आहे वृत्ताच्या दृष्टीनं. कामदेवाच्या अनेक नावांपैकी एक नाव (शिवाने भस्म केल्यानंतर त्याला देह(अंग) उरला नाही म्हणून अनंग)>>>> अनंग शब्द खरोखरीच चांगला आहे. स्वीकारला आहे.

पण त्याला 'वधी वसंत' चा अनुप्रास नाही हेही खरंच >>> ह्या वृत्ताला अनुप्रासाचे एवढेसे कौतुक नाही. म्हणून हा बदल करणेच इष्ट आहे.

देवकाका,
अनंग शब्द अतिशय समर्पक आहे.>>> कबूल आहे.

योग,
आपण, वरील संहितेत केलेला बदल म्हणजे वसंतच्या ऐवजी अनंग ह्या शब्दाची नोंद अवश्य घ्यावी!

वरदा,
इथे एलेफंटातील अतिप्रसिद्ध मूर्ती देतेय. डावीकडच्या वरच्या कोपर्‍यात हत्तीचं मुंडकं दिसेल आणि शिवाच्या हातात वरती आडवी रेघ आहे ते गजचर्म. >>>> वरदा खरेच आहे. शिवाइतक्या कथा जगात दुसर्‍या कुणाच्याही नाहीत. मलाही हेच म्हणायचे आहे की प्रत्येक उल्लेखापाठी कुठला नक्की संदर्भ आहे तो लक्षात घ्यायलाच हवा. असेच आणखीही संदर्भ माझे कुठे चुकत असतील तर अवश्य लक्षात आणून द्यावेत ही विनंती.

गोळेकाका,

>> शब्दांतून ध्वनित होणारे रव, डमरूच्या आवाजाशी कुठेतरी मिळते-जुळते असावेत

१००% अनुमोदन.

थोडं अवांतर : मूळ संस्कृत काव्य अतिशय ठेकेबद्ध आहे. रामदास कामतांच्या आवृत्तीत हा ठेका अचूक साधलेला वाटतो. इतर आवृत्त्यांत सुगम संगीताप्रमाणे गायलेले वाटते. हेमावैम. मला गाण्यातलं काही कळत नाही. जे जाणवलं ते शब्दात मांडायचा प्रयत्न केला आहे. जाणकार लोक अधिक प्रकाश टाकू शकतील.

आ.न.,
-गा.पै.

गापै, उदयन मस्त माहीती !
वरदा तुम्हीही बरोबर आहात( प्रचि मस्तच !)
दिक्षित साहेब म्हणाले तेही बरोबर आहे <<<..... अर्थाच्या दृष्टीनेही अजून मूळ संस्कृतच्या जवळ जाणारा अर्थ अनुवादातही आणता आला तर.....>> इति !

हा श्लोक मराठीत अनुवादित होत आहे ही अत्यन्त महत्त्वाची घटना आहे या कामी सर्वान्नी गोळे साहेबाना यथाशक्ती मदत करून हे शिवधनुष्य पेलायला पाहिजे याची जाणीव आपण सर्व माबोकरनी बाळगायला हवी

एक लक्षात ठेवा की हे जे स्तोत्र आहे हे ऐकताच शिव प्रसन्न होतात असा विश्वास आहे मराठीतही हा इफे़क्ट यायलाच हवा
अजून एक ;माऊलींनी गीता मराठीत आणताना मूळ आहे त्यापेक्षा कितीतरी सुंदर केली वर अमृताशी लावलेली मराठीची पैजही जिन्कून दाखवली तसे या स्तोत्रा बाबत गोळे साहेबांच्या हातून व्हावे असे मला मनोमन वाटते

सर्वान्चे आभार
-वैवकु

यूट्यूबवर बर्‍याच आवृत्त्या आहेत, पण मिळमिळीत आहेत. कामतांचा पहाडी आवाज आणि सोबत यथायोग्य तालवाद्य (घटम?) वापरल्याने अगदी तांडवनृत्याचा भास होतो.>>>
नाही हो. भारतभरातील कित्येकांनी ह्या विख्यात स्तोत्रास नवनवीन पद्धतींनी सजवून चाली देऊन चिरंजीव करून ठेवलेले आहे. त्यातले रामायणातील रावणाने गायिलेले तर सुप्रसिद्धच आहे.
>>+१.कामतांच्या चालीला नाट्यसंगीताची ढब आहे. itunes वर शोधून पाहिल एकि वेगवेगळ्या चालीतले किती तरी उत्क्रुष्ट नमुने सापडतात.

जसराजांची आव्रुत्ती आहे का ते शोधायला हवी.

उदयन आणि असामी प्रतिसादांखातर मनःपूर्वक धन्यवाद.

असामी,
http://mp3ruler.com/mp3/shiv_tandav_stotram_pandit_jasraj.html इथे पंडित जसराज यांचे शिवतांडव आहे पण ते तांडवाचे मानाने खूपच विलंबित आहे. शब्द व उच्चार कळण्याचे दृष्टीने मात्र चांगले आहे.

रामदास कामतांच्या त्या गायनाच्या पुढे खूपच मिळमिळीत वाटतंय जसराजांचे हे गायन!

>>हा श्लोक मराठीत अनुवादित होत आहे ही अत्यन्त महत्त्वाची घटना आहे या कामी सर्वान्नी गोळे साहेबाना यथाशक्ती मदत करून हे शिवधनुष्य पेलायला पाहिजे याची जाणीव आपण सर्व माबोकरनी बाळगायला हवी
अनुमोदन...!!

इथे पंडित जसराज यांचे शिवतांडव आहे >> धन्यवाद.

रामदास कामतांच्या त्या गायनाच्या पुढे खूपच मिळमिळीत वाटतंय जसराजांचे हे गायन! >> हि जसराजांची खासियत आहे खर तर. एकच रचना ते वेगवेगळ्या पद्धतीने सादर करतात. म्रुत्युंजय मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ह्यांचे केव्हढे वेगवेगळे प्रकार (त्यांच्या आवाजातले) सापडतात.

वाह फारच छान !
गीत गायन करण्याचे योजत असाल तर रविंद्र साठे यांच्या आवाजात करून घेण्याची कल्पना कशी आहे ?

यो आणि महेश प्रतिसादांखातर मनःपूर्वक धन्यवाद!

सतत मिळत राहणार्‍या सूचनांच्या समाधानार्थ बदल करत करत आता खालील आवृत्ती निर्माण झालेली आहे. ती मुद्दामच वेगळी लिहीत आहे कारण, कित्येकदा पूर्वीचाच पाठ बरा वाटतो.

मराठी अनुवाद

जटांमधून धावत्या जलांनि धूत-कंठ जो
धरीत सर्पमालिका, गळ्यात हार शोभतो
डुम्मूडुम्मू करीत या, निनाद गाजवा शिवा
करीत तांडव प्रचंड, शंकरा शुभं करा

जटांतुनी गतीस्थ, गुंतल्या झर्‍यांपरी अहा
तरंग ज्याचिया शिरी विराजती, शिवा पहा
ललाट ज्योतदाह ज्या शिवाचिया शिरी वसे
किशोर चंद्रशेखरा-प्रती रुचीहि वाढु दे

नगाधिराज-कन्यका-कटाक्ष मोदिता शिवे
दिगंत संतती स्फुरून, मोदतीहि भक्त हे
कृपाकटाक्ष टाकिता जया, विपत्ति मावळे
कधी दिगंबरामुळे कळे न रंजना मिळे

जटाभुजंग तद्मणी-प्रदीप्त कांति ह्या दिशा
कदंब-पुष्प-पीत-दीप्त, शोभती झळाळत्या
दिशाधरांग-चीर ज्या विभूषवी दिगंबरा
प्रती जडो मती, घडो मनोविनोद, तारका

सहस्रलोचनादि देव, पादस्पर्शता सदा
तयांस भूषवित त्या, फुलांनि भूषती पदे
भुजंगराज हार हो, नि बांधतो जटाहि तो
प्रसन्न भालचंद्र तो, चिरायु संपदा करो

कपाल-नेत्र-पावका क्षणात मोकलूनिया
वधी अनंग, हारवी सुरेंद्र आदि देवता
शिरास भूषवीतसे सुधांशुचंद्र ज्याचिया
कपालिना, जटाधरा, दिगंत संपदा करा

अनंग ध्वंसिला जिने, त्रिनेत्रज्योत तीच ती
नगाधिराज-नंदिनी-स्तनाग्र भाग वेधती,
चित्र रेखते तिथे जयाचि दृष्टी योजुनी
त्रिलोचनाप्रती मना, जिवास वाढु दे रती

नव्या घनांनि दाटली, निशावसेपरी जशी
जटानिबद्धजान्हवीधरा प्रभा विभूषवी
गजेंद्रकांति शोभवी, शशीकला प्रकाशवी
जगास धारका कृपा करून ’श्री’स वाढवी

प्रफुल्ल नील पंकजापरी प्रदिप्त कंठ ज्या
जये त्रिपूर ध्वंसिला, तसाच कामदेव वा
भवास तारणार आणि याग ध्वंसत्या हरा
भजेन शंकरास मी, गजांतका यमांतका

कलाबहारमाधुरीस भृंग जो शिवा असे
अनंगहंत आणि जो त्रिपूर, याग ध्वंसतो
भवास तारका हरा, सदा शुभंकरा हरा,
भजेन त्या शिवास मी, गजांतका यमांतका

गतीस्थ सर्पहार जे, विषाग्नि सोडती असे
फणा उभा करून ते, कपालि ओतती विषे
मृदंगनाद गाजतो, ध्वनी मनास मोहतो
पवित्र तांडवी शिवा, विराजतो नि शोभतो

शिळा नि शेज, मोतियांचि माळ, सर्प वा असो
जवाहिरे नि मृत्तिका, तृणे नि कोमलाक्षि वा
असोत मित्र वा न वा, करून भेद नाहिसे
कधी भजेन मी मना, सदाशिवा सदा सुखे

कधी शिरी धरून हात, शंकरा स्तवेन मी
वसेन जान्हवीतिरी विमुक्त होउनी गती
सुनेत्रचंचलेचिया कपालिचा ’शिवाय’ तो
कधी चिरायु सौख्य पावण्या सदा स्मरेन मी

पदांस देवता जशा विनम्र होत त्यामुळे
विभूषित्या, तयांशिरी समर्पिता फुलांमुळे
मनोज्ञ भासती पदे, मनोहराकृतींमुळे
प्रसन्न ती करो अम्हा, सदाच सौरभामुळे

विशाल सागरातल्या शुभेच्छु पावकापरी
महाष्टसिद्धिकामना करीत सर्व सुंदरी
विवाहकालि शंकरा व पार्वतीस चिंतिती
जगास जिंकता ठरो, ’शिवाय’ मंत्र संगरी

सदा करून मोकळ्या स्वरात श्लोक पाठ हे
म्हणून वा श्रवून हे, विशुद्धता सदा मिळे
हरीप्रती, गुरूप्रती, रती, न वेगळी गती
अशा जिवास मोहत्या, शिवाप्रती सदा रुची

पूजासमाप्तीस संध्येस जो हे
म्हणेल लंकेश-रचित स्तोत्र
तयास रथ-हत्ती-अश्वासहित
शंभू प्रसन्नलक्ष्मी देई खचित

अशाप्रकारे, श्री. रावण विरचित
शिव-तांडव स्तोत्र संपूर्ण होत आहे.

कविन आणि रंगासेठ प्रतिसादांखातर मनःपूर्वक धन्यवाद!

मिसळपाव डॉट कॉम वरील व्यक्तीरेखा बॅटमन यांची सूचना अशी होती की, फलश्रुती वसंततिलका वृत्तात असती तर जाणवणारी किंचित उणीवही दूर झाली असती. म्हणून त्यांनीच सुचविलेल्या ओळींत काहीसा बदल करून फलश्रुती पुढे दिल्यानुसार पुनर्रचित केली आहे.

पूजासमाप्तिस संध्येस जपेल जो हे
लंकेशगीत शिवस्तोत्र अनन्य-भावे
शंभू तया, रथ-गजेंद्र-तुरंग स्थायी
लक्ष्मी प्रसन्न-वदना, वर-दान देई

धन्यवाद सायली.

निरंतर सूचनांचा रोख लक्षात घेऊन बरेच सुधार केलेले आहेत. सर्वात नवी आवृत्ती खालील दुव्यावर पाहता येईल.

http://anuvad-ranjan.blogspot.in/2012/11/blog-post.html#links

वरदा,
मला संस्कृत फारसं कळत नाही पण 'अनंगहंत' हा शब्द बरोबर आहे का? मला जरा शंका आहे>>>

आपण 'अनंगहंत' हा शब्द मराठी अनुवादात वापरलेला आहे.
मराठीत 'अरिहंत' म्हणजे 'अरि' किंवा शत्रूस नाहीसे करणार्‍यास वापरला जाणारा शब्द, हा विख्यात आहे.
त्यासारखाच 'अनंगहंत' शब्द वापरण्यास मला तरी काहीच अडचण दिसत नाही.

संस्कृतात, घात करणारा ह्या अर्थी, मारणार्‍याला 'हन्तृ' म्हणतात.

४. मूळ पंचचामर छंदातील, स्व. बजरंग लाल जोशी द्वारा रचित हिंदी अनुवाद
http://joshikavi.blogspot.in/2011/03/blog-post_1945.html

हा एक नवाच दुवा आज मिळाला आहे. तुम्हालाही सुरस वाटेल.

Pages