शाकाहारी

शीर्षक लेखक प्रतिसाद शेवटचा प्रतिसाद मुख्य चित्र/फोटो
मिसळम् पाकम् गट्टम् गट्टम्! -बटाटा काजू मोदक(बिना उकडीचे) - गोड -देवीका पाककृती देवीका 7 Jan 14 2017 - 8:19pm
मिसळम् पाकम् गट्टम् गट्टम्! - 'स्विटी-पाय' - गोड - लाजो पाककृती लाजो 21 Jan 14 2017 - 8:19pm
मिसळम् पाकम् गट्टम् गट्टम्! - सफरचंद मोदक - गोड - साक्षी पाककृती साक्षी 29 Jan 14 2017 - 8:19pm
मिसळम् पाकम् गट्टम् गट्टम्! - मोमो विथ ट्विस्ट - तिखट – saakshi पाककृती saakshi 14 Jan 14 2017 - 8:19pm
मिसळम् पाकम् गट्टम् गट्टम्! - "सफर-रिंग" - तिखट - भरत मयेकर पाककृती भरत. 30 Jan 14 2017 - 8:19pm
मिसळम् पाकम् गट्टम् गट्टम्! - झटपट बटाटा-सफरचंद खिर - गोड - जागू पाककृती जागू-प्राजक्ता-... 9 Jan 14 2017 - 8:19pm
मिसळम् पाकम् गट्टम् गट्टम्! - सखो कचोरी - गोड/तिखट - डॅफोडिल्स पाककृती डॅफोडिल्स 63 Jan 14 2017 - 8:19pm
मिसळम् पाकम् गट्टम् गट्टम्! - सफरचंद-बटाटा थालिपीठ- तिखट -अगो पाककृती अगो 73 Jan 14 2017 - 8:19pm
मिसळम् पाकम् गट्टम् गट्टम्! - 'स्पड थाय' - तिखट - लाजो पाककृती लाजो 67 Jan 14 2017 - 8:19pm
मिसळम् पाकम् गट्टम् गट्टम्! - झटपट नवरतन पुलाव - तिखट - मंजूडी पाककृती मंजूडी 30 Jan 14 2017 - 8:19pm
मिसळम पाकम गट्टम गट्टम्!-खमंग कटलेट-तिखट-सुलेखा. पाककृती सुलेखा 37 Jan 14 2017 - 8:19pm
मिसळम् पाकम् गट्टम् गट्टम्-फ्रूट कटलेट-तिखट-जागू पाककृती जागू-प्राजक्ता-... 39 Jan 14 2017 - 8:19pm
मिसळम पाकम गट्टम गट्टम्!-किरमीजी गुलाबजाम -गोड प्रसाद-मायबोली आय डी-सुलेखा.. पाककृती सुलेखा 29 Jan 14 2017 - 8:19pm