पुढे सरकत रहा

Submitted by रणजित चितळे on 7 June, 2011 - 06:50

पुण्याच्या पीएमटी बस मध्ये जेव्हा मी प्रवास करतो तेव्हा खिडकीवर जागे जागेवर लिहिलेल्या एका सूचनेकडे माझे लक्ष वेधले जाते. ‘पुढे सरकत राहा’ अशी सूचना दोन्ही कडच्या बाकांमध्ये उभे राहून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी लिहिलेली असते. ही सूचना मागच्या दारातून येणाऱ्या प्रवाशांना उभे राहायला जागा मिळावी व, पुढच्या दारातून उतरणाऱ्या प्रवाशांना उतरण्याची सुविधा व्हावी अशा साठी असते.

ह्या एका वाक्याने माझ्या विचारांची गाडी बस सुरू होण्या अगोदरच सुरू होते. आपल्या आयुष्या साठी हे वाक्य किती सूचक आहे. वेगवेगळ्या पातळीवरून बघितले तर त्यातून केवढा बोध मिळतो.

पुर्ण पणे भौतिक अर्थ घेतला तर आपण जे काम करतो, छंद जोपासतो त्यात निपुण होऊन आपल्या प्रतिभेची पुढची पायरी गाठा व मागून येणाऱ्यांना जागा करून द्या असा होतो. बऱ्याच लोकांना मागून येणाऱ्याना जागा करून द्यायचे जिवावर येते, ह्याला कारण की ते जेथे असतात तेथे आता ते स्थिरावलेले असतात. त्यांना रोजचे काम नेहमीचे झालेले असल्या कारणाने ते करण्यासाठी फार श्रम घ्यावे लागत नाहीत. पाट्या टाकावे तसे ते काम करतात. पुढे सरकायचे म्हणजे जेथे ठेवला नसतो तेथे पाय ठेवावा लागतो. ह्या साठी नव्या गोष्टी शिकाव्या लागतात. श्रम करायची तयारी लागते. पुढे सरकून नवे शिकताना मिळणारी अस्थिरता माणसाला बोचते. अस्थिरतेला तोंड द्यावे लागते. नव्या जागेवर आपल्याला कामात आपले कौशल्य दाखवावे लागते. लोकांना आपले काम आवडायला वेळ लागतो व आपला वेळ लोकांना पटवून देण्यात जातो. एक

दुसऱ्यामध्ये नाते जमवायला वेळ लागतो. मेळ बसवायला बऱ्याच खस्ता खाव्या लागतात. त्यापेक्षा असतो तिथेच राहिलो तर काम येत असल्या मुळे सोपे जाते. झालेल्या ओळखींचा उपयोग कामात होतो व चटकन आपले काम दुसऱ्याच्या नजरेत भरते. त्यामुळेच खूप वेळा माणूस आहे त्याच जागेवर पाय रोवून ठेवतो व मागच्याला येऊ देत नाही आपल्या जागेवर. काही लोकंतर स्वतः पुढे सरकत राहतात पण मागच्याला तरी सुद्धा पुढे येऊ देत नाहीत.

पारमार्थिक अर्थ अगदी सरळ, सोपा व साधा आहे. पुढे सरकत राहा. आपण पुढे सरकत राहून राहिलेल्या आयुष्यात आपल्या असलेल्या चित्ताच्या पातळीतून पुढच्या पातळीत सरकत राहावे. आज जर आपण मद, मत्सर, लोभ, भेद ह्याने ग्रासलो असू तर पुढे सरकून हे जड दगड धोंडे मागे ढकलून द्यावेत म्हणजेच चित्त शुद्धीच्या पायऱ्यांवर पुढे सरकत राहावे. असे म्हणतात चित्ताच्या जागरूकतेत प्राणिमात्रामध्ये मनुष्यजन्म ही खूप वरची पायरी आहे. पण मनुष्य जन्मात सुद्धा चित्ताच्या जागरूकतेच्या पातळ्या आहेतच की. त्या पायऱ्या चढून पुढे सरकत आत्मशुद्धीची अंतिम व परमोच्च पायरी गाठायच्या ध्येयाचे बीज ‘पुढे सरकत राहा’ ह्यात लपलेले आहे.

कधी कधी ट्रॅफिक जॅम मध्ये अडकल्या प्रमाणे आपले आयुष्य होते, ट्रॅफिक जॅम मध्ये अडकलेले असतो तेव्हा ज्या वाहनात आपण प्रवास करत असतो त्या वाहनात असलेल्या शक्तीचा तो जॅम फोडायला काही जसा उपयोग होत नसतो तसा. नाईलाजाने जॅम मध्ये अडकलेल्या वाहन चालकाला ट्रॅफिक प्रमाणे जॅम सुटे पर्यंत हळू हळू वाहन हाकत पुढे सरकत राहावे लागते. तसेच आपल्या आयुष्याचे आहे. ट्रॅफिक जॅम मध्ये फसल्या मुळे संथ गतीने गाडी हाकावी लागते तसेच विपरीत परिस्थितीत स्वतःची कितीही प्रतिभा असली तरी तिला फुलोरा येत नाही. त्या वेळेला सुद्धा पुढे सरकत राहा हे वाक्य उपयोगी पडते. जॅम संपे पर्यंत हळूहळू पुढे सरकत राहण्यातच शहाणपण असते. नाहीतर पुढच्याला धक्का तरी लागतो, किंवा मागच्याच्या शिव्या तरी झेलाव्या लागतात. अशा वेळेला आयुष्याची साडेसाती संपे पर्यंत असेच संथ गतीने पुढे सरकत राहिलेले बरे असते. एक मात्र खरे आहे की ट्रॅफिक जॅम किंवा चाकोरी बद्ध आयुष्यात मोठे अपघात कधीच होत नाहीत जसे -

अनंत फंदींनी त्यांच्या फटक्यात म्हटलंच आहे -
बिकट वाट वहिवाट नसावी, धोपट मार्गा सोडू नको।
संसारामधी ऐस आपुल्या, उगाच भटकत फिरू नको ||

ट्रॅफिक जॅम मध्ये अडकल्या असल्या सारखे आपल्याला वाटते का कधी.

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

@ रणजित चितळे, आपण सारेच त्राफिक ज्यम मध्ये एका वेगळ्या अर्थाने अडकलेलो आहोत.एकाच वाक्याच्या विविध छटा आणि अर्थ असतात.आणि हे अर्थ व्यक्ती,काल,परिस्थिती 'सापेक्ष' असतात. चांगला लेख!