लई भारी कविता

डोमेगावची शाळा

Submitted by एक नसलेल अस्तित्व on 19 January, 2012 - 01:48

डोमेगावच्या शाळेत शिकवीत होते a b c d
पण पोऱ्ह म्हणत होते व्हाय धिस कोलावारी डी?
मग मास्तर म्हणले e f g
आन पोऱ्ह करायला लागले ए जी, ओ जी!
मग मास्तर म्हणले h i j k
आन पोऱ्ह म्हणले माय नेम इज मिस्टर के. के.!
मग मास्तर वैतागून म्हणले l m n
तर गण्या म्हणतो, दिप्याने चोरला माझा पेन!
मास्तर ला आला राग आन मास्तर ओरडलं o p q r
झंप्या म्हनला, मास्तर उद्या सुट्टी, उद्या हाय रविवार
मास्तर म्हणे झंप्या गप आणि म्हण s t u v
झंप्या म्हणतो, उद्या मज्जा, उद्या पाह्यचा tv
मास्तर भांबावून म्हणे w x y z

Subscribe to RSS - लई भारी कविता