#littlemoments #tinydoseoflaughter

मुलांचे क्युट से किस्से ...

Submitted by छन्दिफन्दि on 4 September, 2023 - 22:32

मुले म्हणजे देवाघरची मुले असं म्हणतात. ह्याच फुलांना थोडी मोठी झाली की शिंग फुटतात. मग हट्ट, उलट उत्तरं .. ह्या वाटेने जाता जाता कधी कधी पालक म्हणून ती शिंगे (किंवा फुलांचे काटे ) आपल्याला बोचतात.

पण त्या आधीचा काळ फारच अगदी छान असतो. त्यांचं निरागस, निष्पाप मन कधी आपल्या काळजाला हात घालत, (लिहिताना, पुलंचं "निरागसता का काय म्हणतात त्या गुणाने कधी कार्ट काळजाला हात घालेल नेम नाही " आठवलंच ) तर कधी कधी चानस हसू फुलवत.
अशाच काही गमती.

***

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - #littlemoments #tinydoseoflaughter