समीप

समीप चांदण्यात.

Submitted by अजय चव्हाण on 20 May, 2020 - 09:09

मीप चांदण्यात माझ्या चंद्र होऊन जा..
तुझ्याविना अर्ध आयुष्य माझं, पुर्ण तु होउन जा ...
कधी गुंतलेले मन हे माझे, थोडे तुझे देऊन जा..
नाही जमलचं तुला तर हे बंध सोडवून जा..

कधी एकाकी तु आठवलीस तर स्वप्न ठेऊन जा..
नसलीस भोवती तरीही माझं हसणं पाठवुन जा..
कातरवेळी अशा संध्याकाळी, मला ओलांडून जा..
ओलंडताना दिसलेले तुला अश्रू माझे पुसुन जा..

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - समीप