कोकणी पदार्थ

"पोपटी"

Submitted by विश्या on 3 February, 2015 - 04:09

वालाच्या शेंगा तयार झाल्या की त्या मडक्यात भरतात. मध्ये मध्ये थोडं मीठ टाकतात. मडका साधारण 90% भरून झाला की बाकीची जागा भाम्बुर्डी(भामरुड) च्या पल्याने भरतात.
वीट किंवा दगडाचे सारखे तीन तुकडे मांडून त्यावर हा मडका उपडा ठेवतात. मडक्याच्या सभोवतालीने काटक्या, लाकडाची ढालपी लावतात. नंतर त्यावर पेंढा टाकतात आणि तो पेटवतात. साधारण 5-10 मिनिटे पेंढा टाकल्यावार तो तसाच ठेवतात. नंतर पंधराएक मिनिटांनी वास येऊ लागल्यावर, वरची राख बाजूला करून तो काढतात आणि नंतर त्यातला भामरुडचा पाला काढतात. आणि मग कार्यक्रम सुरू करतात.

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - कोकणी पदार्थ