एकटाच चालण्याची ही वाट आहे

एक्टाच चालण्याची ही वाट आहे

Submitted by बेधुंद on 24 August, 2013 - 01:44

भिजवुन टाक रात्र आसवांनी सारी
उद्या पुन्हा नवी पहाट आहे

सोबतीला नसेल कुणी तर चाल एकटा
एकटाच चालण्य़ाची ही वाट आहे

शब्दांचे उष्ण शिसे वितळुन जाता कानी
सोसुन ऎक सारे जरा, तु धीट आहे
एकटाच चालण्याची ही वाट आहे

ना कुणी असे तुझा इथे, सावलीच फक्त आपुली
काळॊखाला सोड जरासा पुढे साराच थाट आहे
एकटाच चालण्य़ाची ही वाट आहे

आपलाच हात हाती घेऊन धाव जरासा
उर फुट्णार तरी कसा, रस्ता सपाट आहे
एकटाच चालण्याची ही वाट आहे

दे साद अशी जी पोहोची आकाशाला
विजांपेक्षा मोठा तुझा झगमगाट आहे
एकटाच चालण्याची ही वाट आहे

Subscribe to RSS - एकटाच चालण्याची ही वाट आहे