जन्मराशी

Submitted by किमयागार on 28 August, 2020 - 05:17

डंख माराया फुलाला एक माशी
साधते संधान ती त्याच्या मधाशी.

घर नभाचे सजविती त्या रोज रात्री
काय नाते तारकांचे अंबराशी?

कोसळूद्या शांत एका पावसाला
थांबवा झगडे विजांनो पावसाशी.

सोड करणे याचना तू सागराची
हाक होडी, काप पाणी, हो खलाशी.

चिंब ज्याचे गाल दोन्ही आसवांनी
तो म्हणे पाऊस पडला ना मगाशी.

एक मालक, एक नोकर भिन्न जाती
का असे? जर एक त्यांच्या जन्मराशी?

----------मयुरेश परांजपे(किमयागार)---------
२७/०८/२०२०
७२७६५४६१९७

Group content visibility: 
Use group defaults