गणपतीबाप्पा

Submitted by vijaya kelkar on 22 August, 2020 - 05:05

गणपती बाप्पा

गणपती बाप्पा । गौरीच्या नंदना ।
भक्तांची वंदना । स्विकारावी ।।(१)

राजस रुपडे । वक्रतुंडा गणेशा ।
तूचि प्रथमेशा । गणाधीशा ।। (२)

भाद्रपद मास । तिथी ती चतुर्थी ।
आमुचा अतिथी । गणनाथ ।। (३)

सजवा मखर । रेशमी आसन ।
मूषकवाहन । विराजावा ।।(४)

शोडशोपचारे । पुजावे गुणिना ।
गावे गजानना । दश दिना ।। (५)

नित्य स्तवनांती । हे मयुरेश्वरा ।
नमो विघ्नेश्वरा । साष्टांगेसी ।। (६)

प्रमोदा,पुरुषा । ओंकार, स्वरुपा ।
श्वेत, योगधीपा । कृपा करा ।। (७)

कपाळू कवीशा । भिम महाकाय ।
महा मृत्युंजय । देव देवा ।। (८)

विजया केळकर__________

Group content visibility: 
Use group defaults

छान!