बिच्चारी मनी... !

Submitted by prernap1412 on 11 June, 2020 - 09:22

बिच्चारी मनी... !

कितीतरी दिवसांनी
मनीला मिळाला मासा,
विचार करू लागली,
खायचा कुठे नी कसा?

चाले डुलत डुलत…
विचार करी मनाशी,
कावळा भेटला वाटेतं,
म्हणाला, “तब्येत कशी? “

उघडे तोंड देण्या उत्तर,
मनी मोठया खुशीने,
मासा पडे जमिनीवर,
कावळा घेई खुशीने… ll

काम होता कावळ्याचे,
कावळा उडे आकाशात…
मनीला काही न सुचे,
‘आ’ वासून राही पहात… ll

- प्रेरणा पाटकर

Group content visibility: 
Use group defaults