आठवणी तुझे.....

Submitted by Rahul Boga on 3 May, 2019 - 14:08

आठवणी तुझे.....
हवीहवीशी वाटणारी !

ह्रदयात प्रेम भरनारी....
प्रेमाने हाक मारणारी!

नजरेने बोलणारी....
समजे पर्यंत ‌सांगणारी!

मनातल्या मनात हसनारी.....
मन मोकळ्या पणाने बोलनारी.....

माझे आठवण जपणारी
माझं ह्रदयात राहणारी!....

फक्त तुच आहेस गं......

Group content visibility: 
Use group defaults