झाडाचं वय

Submitted by Santosh Daunde on 23 November, 2018 - 07:45

झाडाच्या बुंध्यावरूनच कळतं
झाडाचं वय
आडव्या कापातून ठळकपणे
उठून येणारी वर्तुळे
सांगत असतात त्याचं आयुर्मान
वर्तुळे जेवढी अधिक
तेवढे परतवलेले असतात
त्यांनी शेळ्यामेंढ्यांचे हल्ले
सोसलेले असतात
तेवढे उन्हाळे पाणकळे

— संतोष दौंडे

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users