एकटीच आहेस तु..

Submitted by दिपक ०५ on 18 June, 2017 - 16:33

ना विचार केलास,
नाही समजुन घेतलस तु..
.......................................
भावना अमृत होत्या माझ्या,
त्यात वीष ओतलस तु..
........................................
........................................

मोह नाही तुझ्या शरीराचा,
वेडे तुझा भास आहे..
.......................................
वर्षानू वर्ष भुकेल्या जीवाला,
फक्त तुझ्या प्रीतीची आसं आहे..
................................................
................................................

कळेल तुला एक दिवस..
वाट चुकली होतीस तु..
पण आता....
एकटी..
एकटीच आहेस तु...
.........................................................................................................

- दिपक लोखंडे
१९/०६/१७.
#क-५*
#ले-८*
.................…..

Group content visibility: 
Use group defaults