तडका - सत्ता

Submitted by vishal maske on 21 January, 2017 - 23:39

सत्ता

आखाडे कसे रंगवायचे
हे बैठकीत ठरवले जाते
सत्तेसाठी राजकीय सुत्र
निशाण्यात हेरवले जाते

निर्णय घेणारे बदलले की
वेगळे सुत्रही येऊ शकते
मात्र जर सुत्र चुकले तर
सत्ता हातुन जाऊ शकते

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Use group defaults